กลุ่มเซ็นทรัล ขับเคลื่อนธุรกิจคู่สังคมด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างรายได้สู่ชุมชน 1.3 พันล้านบาท ในปี64 

วันที่ 02 มิ.ย. 2564 เวลา 17:23 น.
กลุ่มเซ็นทรัล ขับเคลื่อนธุรกิจคู่สังคมด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างรายได้สู่ชุมชน 1.3 พันล้านบาท ในปี64 
กลุ่มเซ็นทรัล วางกลยุทธ์ยึดหลักระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป้าสร้่างรายได้ชุมชนกว่า 1,300 ล้านบาท

นายพิชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่ากลุ่มเซ็นทรัล ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลัก “เซ็นทรัล ทำ” โดยในปี 2564 กลุ่มเซ็นทรัล ตั้งเป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน กว่า 1,300 ล้านบาท ผ่านโครงการต่างๆ  ดังนี้  

 • สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์, การทำเกษตรอินทรีย์ , การให้ความรู้ด้านการตลาดกับชุมชน
 • ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 1,500 ไร่- ลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งรวมจากบรรจุภัณฑ์ให้ได้ร้อยละ 30 ต่อปี
 • ลดปริมาณขยะอาหารให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี
 • นำส่งขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ เพื่อเข้าสู่กระบวนจัดการที่เหมาะสมให้ได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
 • สร้างสภาพแวดล้อมภายในและรอบศูนย์การค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

โดยผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลและธุรกิจในเครือ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรม เช่น 

 • โครงการ “ฟื้นฟูป่า สร้างอาหารยั่งยืน อาหารปลอดภัย” ซึ่งได้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ 1,000 ไร่ ของจังหวัดเชียงใหม่และน่าน สามารถกักเก็บคาร์บอน 39,353 ตันคาร์บอนเทียบเท่า
 • โครงการ “ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลด้วยการสร้างปะการังเทียม” 5,000 ต้น - โครงการ “กาแฟภูชี้เดือนอนุรักษ์ป่า” โดยปลูกกาแฟควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ 500 ไร่ ในจังหวัดเชียงราย
 • โครงการ “ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย” ให้กับเกษตรกร 30,616 ครัวเรือนจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ ด้านพลังงาน มีการใช้ฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์การค้า 41 สาขา รวม 24,621 MWh หรือ เทียบเท่ากับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ใน 3,169 ครัวเรือน เป็นเวลา 1 ปี  มีการติดตั้งสถานีชาร์ทรถไฟฟ้า (EV Charger) ใน 73 จุด 

ด้านการจัดการขยะและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กลุ่มเซ็นทรัล ได้ดำเนินโครงการหลากหลาย เช่น 

 • โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ รวม 450 ตัน  โดย CPN นำร่อง 6 ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ และนนทบุรี ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เทศบาลนครนนทบุรี ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าเช่า และ พนักงาน คัดแยกขยะอินทรีย์สู่การแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และก๊าซชีวภาพ
 • ติดตั้ง “ถังวนถุง by มือวิเศษ” ร่วมกับ PPP Plastic ที่ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจำนวน 17  แห่ง เพื่อรับขยะพลาสติกชนิดยืด 12 ประเภท นำส่งรีไซเคิล ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถคัดแยกขยะพลาสติก ได้จำนวน  6.2 ตัน
 • ติดตั้งจุดเก็บรวบรวม ขยะอิเล็คทรอนิกส์ (E-waste) ร่วมกับ AIS ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลจำนวน 34 จุดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้  1,942  กิโลกรัม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและกำจัดทำลายอย่างถูกวิธี
 • กิจกรรมร่วมกับลูกค้าด้านการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ถุง Bag for Life  ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ใช้ซ้ำได้หลายครั้งและสามารถนำกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลต่อได้  โดยสามารถส่งถุงกลับเข้าสู่ระบบได้จำนวน 518,000 ใบ ช่วยลดคาร์บอนการปล่อยคาร์บอนได้ 24.7 ตันคาร์บอนเทียบเท่า
 • โครงการ Rethink-ทิ้งดี Challenge ที่สนับสนุนการคัดแยกขยะต้นทาง โดยรับบริจาคกล่องพลาสติกอาหารจากลูกค้าเพื่อนำมาแปรรูป เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และน้ำมันไพโรไลซิสเพื่อเป็นพลังงานทดแทน  โดยสามารถรวบรวมขยะกล่องพลาสติกได้จำนวน 6,500 ชิ้น น้ำหนัก 159 กิโลกรัม
 • โรงแรมในเครือเซ็นทารา ที่ประหยัดน้ำกว่า 790,000 ลูกบาศก์เมตร หรือ เทียบเท่าสระโอลิมปิก 317 สระ โดยการจัดแคมเปญ Going Greener and My Green Day กับลูกค้า
 • ขยะอาหารที่เหลือจากการจำหน่าย (Food Surplus) โดย ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท, มิสเตอร์โดนัท และโรงแรมในเครือเซ็นทารา  มีการนำอาหารส่วนเกินที่เหลือจากการจำหน่าย บริจาคให้ผู้เปราะบางทางสังคมผ่านมูลนิธิ SOS  (Scholars of Sustenance) จำนวน 203 ตันต่อปี คิดเป็นมื้ออาหารจำนวน  855,869  มื้อในปีพ.ศ. 2563 โดยคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  380 ตันคาร์บอนเทียบเท่า

ในขณะที่ธุรกิจโรงแรม ยังมีโครงการลดปริมาณอาหารทิ้งตั้งแต่ต้นทางด้วยการทำงานร่วมกับหัวหน้าเชฟเพื่อวางแผนการใช้วัตถุดิบจากขั้นตอนการเตรียม จนสู่การแปรรูปขยะอาหารที่เกิดขึ้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ กลับนำมาใช้ภายในโรงแรม 

จากการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 FeedUp@UN โดยองค์การสหประชาชาติ ร่วมกับ สมาคมการตลาดเกษตรและอาหาร แห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (AFMA - อัฟมา) ได้มอบรางวัล ‘Climate Action Awards’ จำนวน 2 รางวัล ให้กับกลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะเป็นองค์กรขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อว่าการบูรณาการแนวนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยกระบวนการใช้ซ้ำ (Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ (Re-material ) จะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้