อัดงบ 6,504 ล้านบ.เดินหน้าแผนรัฐบาลดิจิทัลฯ

วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 17:31 น.
อัดงบ 6,504 ล้านบ.เดินหน้าแผนรัฐบาลดิจิทัลฯ
ครม.ไฟเขียวแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ลุย 4 ยุทธศาสตร์ กรอบวงเงิน 6,504 ล้านบาท ยกระดับบริการให้ประชาชน สร้างความโปร่งใสในภาครัฐ

นายอนุชา  บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติ ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ "รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน"

สำหรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ 6,504.69 ล้านบาท  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 2. อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นการปรับกฏหมายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ

3.ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของภาครัฐ  เช่นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส และ4.พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เช่น เปิดให้ทุกส่วนมีโอกาสแสดงความเห็น

ทั้งนี้จะให้ความสำคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ 1.การศึกษา 2.สุขภาพและการแพทย์ 3.การเกษตร 4.ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน 5.การมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน และ6.การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและกำหนดนโยบายสำคัญของประเทศ

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของมีความก้าวหน้า โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ลดจำนวนเอกสารที่ต้องยื่นประกอบการพิจารณาใบอนุญาต ปรับกระบวนงานและการให้บริการให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service)และพัฒนาแพลตฟอร์ม(e-Government)เข้ามาช่วยในการบริหารงานระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลของรัฐอื่น (Government to Government :G2G) รัฐบาลและองค์กรธุรกิจ (Government to Business : G2B) รัฐบาลและประชาชน (Government to Citizen: G2C) เพื่อรองรับกิจกรรมและธุรกรรมระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน

ขณะเดียวกันเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของสถาปัตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล อาทิ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ การจัดทำนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งการจัดทำมาตรฐาน (Standard) เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ