เปิดเงื่อนไข ใครได้ลดค่าไฟฟ้าช่วงโควิดรอบนี้

วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 11:50 น.
 เปิดเงื่อนไข ใครได้ลดค่าไฟฟ้าช่วงโควิดรอบนี้
กกพ.ผนึก 3 การไฟฟ้า ยอมจัดงบ 3 พันล้าน อุดหนุนค่าไฟฟ้า แนะประชาชนเช็คเงื่อนไขรับสิทธิลดค่าไฟฟ้าอิงเดือนธ.ค. เริ่มบิลแรกเดือนก.พ.นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้เชิญ 3 การไฟฟ้า และกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ มาหารือแนวทางปฏิบัตมาตรการลดค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบที่ 2

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว มีขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากมาตรการ Work From Home ของรัฐบาลเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 23.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ใช้งบประมาณ 8,202 ล้านบาท

สำหรับแหล่งที่มาของการใช้เงินเพื่อลดค่าไฟฟ้าครั้งนี้ จะมาจากการเรียกคืนฐานะการเงินของ 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)  จำนวน  3,000 ล้านบาท และอีกส่วนนำเงินมาจากรัฐบาลผ่านงบประมาณภาครัฐอีก 5,202 ล้านบาท

“กกพ. ร่วมกับ 3 การไฟฟ้าหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการบริหารเงินเพื่อนำมาช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว โดยจะนำเงินเรียกคืนฐานะการเงินจากการไฟฟ้าดังกล่าว ในปี 2563 (เบื้องต้น) รวมกับเงินคงเหลือเพิ่มเติมจากการปรับลดผลตอบแทนจากการลงทุนของการไฟฟ้า (ROIC) ในปี 2563 พร้อมทั้งหักค่าใช้จ่ายคงค้างในการสนับสนุนมาตรการโควิด-19 รอบที่ 1 แล้ว ซึ่งยอดเงินสามารถใช้ได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท เข้ามาบริหารจัดการ  นายคมกฤช กล่าว

ด้านนายจาตุรงค์   สุริยาศศิน  รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า MEA รับผิดชอบดูแลจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ดังนี้

มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนก.พ. และ มี.ค. 2564

มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนก.พ. และมี.ค. 2564 ดังนี้ 1. กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยประจำเดือนธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงประจำเดือนนั้นๆ

2. กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ มีจำนวนหน่วยมากกว่าเดือนธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้

- หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธ.ค. 2563 (เดือนฐาน)

- หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 50

- หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนได้สิทธิ มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 70

มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 และ 2.2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ การให้สิทธิส่วนลดตามมาตรการดังกล่าว MEA จะดำเนินการลดค่าไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ. และ มี.ค. 2564 โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ และผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิส่วนลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า MEA Smart Life Application และ Line MEA Connect รวมถึงผู้รับมาตรการส่วนลด สามารถดูรอบบิลค่าไฟฟ้าของเดือนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ ได้โดยดูจากวันที่จดหน่วยใบแจ้งค่าไฟฟ้า ดังนี้

รอบบิลค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค.ม 2563 (เดือนฐาน) ดูได้จากรอบค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 2563 - 13 ม.ค. 2564

รอบบิลค่าไฟฟ้าของเดือนก.พ. 2564 (เดือนที่ได้รับสิทธิส่วนลด) ดูได้จากรอบค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 13 มี.ค. 2564

รอบบิลค่าไฟฟ้าของเดือนมี.ค. 2564 (เดือนที่ได้รับสิทธิส่วนลด) ดูได้จากรอบค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 มี.ค. - 13 เม.ย. 2564

ด้านนายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือPEA กล่าวว่า PEA มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก  ดังนี้ กรณีได้สิทธิ์ใช้ไฟฟรี  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1  ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี  หากใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี   ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

นอกจากนี้กรณีได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า  ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธ.ค.2563 เป็นเดือนฐาน สำหรับการคิดเงิน 1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนธันวาคม 2563 ถ้าใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธ.ค. 2563 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธ.ค.2563 และหากใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธ.ค.2563 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธ.ค. 2563

ด้าน พลเรือโท กวี องคะศิลป์ ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ กล่าวว่า กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ มีความพร้อมในการดำเนินการ และสามารถสนับสนุนการปรับลดค่าไฟตามที่รัฐบาลกำหนดให้ครอบคลุมในพื้นที่สัปทานได้ กิจการไฟฟ้าฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากในครั้งนี้