กรมส่งเสริมการเกษตร X ปตท. OR ช่วยเกษตรกรขายของในปั๊มน้ำมันทุกสาขา

วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 11:12 น.
กรมส่งเสริมการเกษตร X ปตท. OR ช่วยเกษตรกรขายของในปั๊มน้ำมันทุกสาขา
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแนวทางการจัดกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เปิดช่องทางทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ หวังช่วยกระจายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้บริโภค

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต และส่งเสริมช่องทางการตลาดที่หลากหลายให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรจำนวนไม่น้อย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น ได้แก่ การรับพรีออร์เดอร์สินค้า การจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในกรมส่งเสริมการเกษตร การประสานงานเพื่อขอพื้นที่จำหน่ายสินค้าในหน่วยงานราชการ และเอกชน และการเพิ่มการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ผ่านทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศให้กับเกษตรกรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 และช่วงสินค้าล้นตลาดในแต่ละพื้นที่ โดยจะหมุนเวียนให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายรายละ 1 เดือน ภายใต้ชื่อ "โครงการพื้นที่ปันสุข" สำหรับสินค้าที่จะนำเข้าไปจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันจะต้องเป็นสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง หรือสินค้าแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน ประเภทสินค้าสด สินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ และต้องเป็นสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานรับรอง เช่น GAP อินทรีย์ ฮาลาล อย. เป็นสินค้าที่ต้องการจำหน่ายเร่งด่วน เช่น กรณีผัก ผลไม้ล้นตลาด และไม่เป็นสินค้าที่ทับซ้อนกับผู้เช่า หรือมีจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้ว

นายเข้มแข็ง กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ และกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์จำหน่ายสินค้า หลังจากนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดจะดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประสานงานกับทาง PTT OR ดำเนินการประสานงานกับสถานีบริการนํ้ามัน และแจ้งกลับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบและประสานงานเกษตรกรไปจำหน่ายสินค้าต่อไป