รัฐทยอยเคาะเงินกู้โควิดอีกล็อต 157 โครงการวงเงิน 884 ล้าน

วันที่ 04 ส.ค. 2563 เวลา 16:45 น.
รัฐทยอยเคาะเงินกู้โควิดอีกล็อต 157 โครงการวงเงิน 884 ล้าน
ครม.ไฟเขียวเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงโควิดอีก 157 โครงการ วงเงิน 884.62 ล้านบาท ครอบคลุม 57 จังหวัด หลังผ่านไป1 สัปดาห์ รัฐอนุมัติการใช้เงินไปแล้ว 4.1 หมื่นล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามโครงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทเพิ่มเติมจำนวน 157 โครงการ วงเงิน 884.62 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่แต่ละจังหวัดเสนอขึ้นมา ครอบคลุม 57 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 22 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 65 โครงการ ภาคกลาง 30 โครงการ ภาคตะวันออก 2 โครงการ ภาคใต้และจังหวัดชายแดนใต้ 38 โครงการ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย, เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อที่จังหวัดเลย, โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตมัลเบอรี่วัลเล่ย์จังหวัดสระบุรี

2.ด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน ได้แก่ โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ทุเรียนสาริกา มังคุดทิพย์พังงา ของจังหวัดพังงา, โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยของจังหวัดปทุมธานี

3.ด้านการเข้าถึงช่องทางการตลาด ได้แก่ โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัรฑ์ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ของจังหวัดลำพูน 4.ด้านการส่งเสริมการตลาดผลผลิตเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดกาญจนบุรี, โครงการโคเนื้อทุเรียนวากิวปากน้ำโพของจังหวัดนครสวรรค์

5.ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการพัฒนาผ้าทอละว้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผลศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน โครงการพระราชดำริฯ ของจังหวัดสกลนคร, โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดภูเก็ต

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินกู้ในหลักการ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. จนถึงปัจจุบัน วงเงิน 92,400 ล้านบาท โดยเป็นการอนุมัติ ใช้เงินกู้ดำเนินการแล้ว 10 โครงการ วงเงิน 41,949 ล้านบาท

บทความแนะนำ