กรมโรงงานฯเดินหน้าปราบทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกข้าราชการ

วันที่ 27 ก.ค. 2563 เวลา 12:15 น.
กรมโรงงานฯเดินหน้าปราบทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกข้าราชการ
กรมโรงงานฯ ปักธงปราบคอร์รัปชั่นในองค์กร เดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชี้ข้าราชการทำผิดทุจริตต้องพ้นจากตำแหน่ง-รับโทษตามกฎหมาย

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. ได้จัดอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกที่ดี และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ของรัฐบาล พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้าใจความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริต โดยเจ้าหน้าที่ กรอ. จะต้องสามารถแยกแยะได้ว่าตนเองอยู่ในฐานะหรือตำแหน่งใด สิ่งใดที่สมควรกระทำเมื่อเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

“ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาใหญ่และเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศกำลังพัฒนา ขณะที่ประเทศไทยก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีแนวคิดยอมรับคนโกงได้หากทำงานเก่ง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและไม่เป็นผลดี ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องเร่งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการและประชาชนในการร่วมกันป้องกันปัญหาการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในส่วนของเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน และหากมีการกระทำผิดเรื่องดังกล่าว อาจทำให้ผู้กระทำความผิดต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือต้องรับโทษตามกฎหมาย”นายประกอบ กล่าว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องของการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและการสร้างความโปร่งใสในองค์กรมาต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว จนสามารถนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย กรอ. ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 89.57 คะแนน หรือเป็นคะแนนเท่ากับระดับเอ

ขณะเดียวกันยังมีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 1 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอันดับที่ 33 จากทั้งหมด 144 หน่วยงาน ถือเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ กรอ. ที่ประสบความสำเร็จจากการอบรมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่และมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงข้อมูลในทุกด้าน เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ กรอ.

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีข้าราชการบรรจุใหม่ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม จำนวน 50 คน ซึ่งจะขยายผลต่อไปภายในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีข้าราชการ และลูกจ้างรวมกันจำนวน 580 คน โดยในการฝึกอบรมยังได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรให้ความรู้