ยังไม่ชงมาตรการ "เที่ยวปันสุข" เข้าครม. รอศบค.ชุดใหญ่พิจารณาก่อน

วันที่ 09 มิ.ย. 2563 เวลา 10:01 น.
ยังไม่ชงมาตรการ "เที่ยวปันสุข" เข้าครม. รอศบค.ชุดใหญ่พิจารณาก่อน
รมว.ท่องเที่ยวเผยยังไม่เสนอมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว "เที่ยวปันสุข" เข้าครม.ในวันนี้ เนื่องจากต้องให้ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 12 มิ.ย.ก่อน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงท่องเที่ยวฯ จะยังไม่ได้เสนอมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เนื่องจากจะเสนอมาตรการ"เที่ยวปันสุข" ให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ก่อน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า การประชุม ครม.วันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอให้พิจารณาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในระบบกว่า 200,000 ราย และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังได้รับผลกระทบโควิด-19 คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้

ขณะที่ กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มติมประมวลรัฎากรว่าด้วยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย, ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ... , ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และ อาคารชุด ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 รวม 2 ฉบับ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต, การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรณีศึกษากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐนตรี ว่าด้วยการบูรณาการ เพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. .... และ กระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)