ครม.เห็นชอบพ.ร.บ.โอนงบ63กว่า8หมื่นล้าน

วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 15:48 น.
ครม.เห็นชอบพ.ร.บ.โอนงบ63กว่า8หมื่นล้าน
ครม.เห็นชอบพ.ร.บ.โอนงบ63กว่า8หมื่นล้าน จากเดิมตั้งเป้าไว้กว่า 1 แสนล้านบาท

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

1. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณ (www.bb.g.th) ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563

2. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงข้อเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จำนวน 11,942.4021 ล้านบาท จากผลการพิจารณาตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 จำนวน 100,395 ล้านบาท เป็นจำนวน 88,452.5979 ล้านบาท ตามผลการรับฟังความคิดเห็น ผลการตรวจสอบรายละเอียดการโอนงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. มอบหมายให้สำนักงบประมาณนำข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ตามข้อ 3 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปเปิดเผยในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.g.th) และจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ?ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563? และนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาในวาระที่ 1 2 และ 3 ?ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563? ต่อจากนั้นจะเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารษ และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้ภายในกลางเดือนมิถุนายน 2563