บินไทยประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 11:50 น.
บินไทยประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน
การบินไทย แพ้พิษโควิด-19 ร่อนหนังสือถึงพนักงาน แจ้งให้พนักงานหยุดงานชั่วคราวเป็นเวลา 2 เดือน เริ่ม 4 เม.ย. นี้ พร้อมลดเงินเดือนตามลำดับขั้นตั้งแต่ 10%-40%ส่วนฝ่ายบริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลด 50%

รายงานข่าวจากบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) แจ้งว่า ฝ่ายบริหารได้มีการออกประกาศแจ้งให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.-31 พ.ค. 2563  เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จนทำให้ต้องหยัดทำการบินชั่วคราวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ

สำหรับสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ลงนามโดย นายจักรกฤษศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง “บริษัทฯหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว” โดยมีคำสั่งให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 4 เม.ย.-31 พ.ค.2563 พร้อมแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน ในระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

1.บริษัทฯจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พนักงานที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ในแต่ละเดือนตามอัตรา ดังนี้

1.1 พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) บริษัทฯจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

1.2 พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือกรรมการผู้อำนวยการ (MD) บริษัทฯจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

1.3 พนักงานที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทน (ไม่รวมข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2) บริษัทฯจ่ายเงินช่วยเหลือฯในลักษณะแบบขั้นบันได โดยคำนวณจากเงินเดือนรวมค่าตอบแทนดังนี้

– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 90 – เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 40,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 75 – เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001 ถึง 60,000 บาท จ่ายเงินค่าช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 70 – เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001 บาท ถึง 100,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 65 – เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 60

หากพนักงานมีความประสงค์ที่จะไม่รับหรือรับเงินช่วยเหลือในอัตราที่น้อยกว่าที่บริษัทฯประกาศไว้ข้างต้น ให้แจ้งความจำนงมาที่ E-mail : bkkidoffice@thaiairways.com พร้อมทั้งสำเนาเรียนผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อรับทราบ

2.การหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ บริษัทฯจะนับอายุงานต่อเนื่องตามปกติ และให้ได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามระเบียบบริษัทฯ

3.ในระหว่างที่บริษัทฯให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทฯจะระงับการจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ

4.ในระหว่างที่พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯจะหักเงินสะสมและส่งเงินสมทบตามสัดส่วนจากเงินที่บริษัทช่วยเหลือ ในแต่ละเดือน โดยยังคงใช้อัตราร้อยละเดิม

5.พนักงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบบริษัทฯ

6.การลาทุกประเภทก่อนวันที่ 4 เมษายน 2563 ยังคงสิทธิจนครบกำหนดตามวันที่ลา หลังจากนั้น หากยังอยู่ในช่วงเวลาตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯจะบันทึก Code 8502 ให้ต่อไป ยกเว้นการลาหยุดพักผ่อนประจำปี (Code 2100) ที่ได้ลาล่วงหน้าไว้แล้ว ให้ยกเลิกวันลา และให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว (Code 8502) แทน