ทบทวนอัตราประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากไวรัสระบาด

วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 15:57 น.
ทบทวนอัตราประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากไวรัสระบาด
ครม.ทบทวนใหม่ เกณฑ์ผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย ให้ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าแรงงานนอกระบบที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท 3 เดือน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 ได้เห็นชอบทบทวนอัตราและระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งครอบคลุมถึงการว่างงานจากเหตุโรคโควิด-19 ระบาดในขณะนี้ด้วย

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการแก้ไขครั้งนี้ เป็นการแก้ไขอัตราเงินทดแทนที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับ ในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1(ว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย)ที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทน จากเดิมในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแต่ไม่เกิน 180 วัน แก้ไขเป็น ให้ได้รับในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแต่ไม่เกิน 90 วัน

ส่วนกรณี ที่สถานประกอบการที่หน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค แก้ไขจากเดิมที่ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนซึ่งไม่ได้รับค่าจ้าง มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 จากเดิมในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่ง แต่ไม่เกิน 60 วัน แก้ไขเป็น ให้ได้รับในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งแต่ไม่เกิน 90 วัน

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า การทบทวนอัตราประโยชน์ทดแทนดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นนายจ้างไม่ให้ทำงาน หรือถูกทางการสั่งปิดกิจการชั่วคราว ได้รับเงินทดแทนในจำนวนที่ไม่น้อยไปกว่าแรงงานนอกระบบที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพราะหากยังคงอัตราประโยชน์ทดแทนผู้ว่างงานตามมาตรา79/1 ไว้ที่ 50% นั้น ผู้ประกันตนที่มีรายได้ตามค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน จะได้รับประโยชน์ทดแทน 4,500 บาทต่อเดือน ซึ่งต่ำกว่าแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อทบทวนอัตราเป็น 62% ผู้ประกันตนที่รับค่าจ้างขั้นต่ำอยู่จะได้รับประโยชน์ทดแทนเป็น 5,580 บาทต่อเดือน