ครม. ไฟเขียวงบหลักประกันสุขภาพ ปี 64

วันที่ 03 มี.ค. 2563 เวลา 18:00 น.
ครม. ไฟเขียวงบหลักประกันสุขภาพ ปี 64
ครม. อนุมัติรอบงบบัตรทองปี’64 วงเงิน 2.04 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,926 ล้านบาท เฉลี่ยต่อหัว 3,853 บาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ประจำวันที่ 3 มี.ค. 2563 ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 จำนวน 204,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 2,926.39 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 202,704.07 ล้านบาท และงบประมาณบริหารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) 2,118.83 ล้านบาท โดยจะครอบคลุมการดูแลด้านสุขภาพของคนไทยครอบคลุมผู้มีสิทธิ 47.6 ล้านคน ให้ได้รับสิทธิการรักษาตามกฎหมายอย่างทั่วถึง ภายใต้งบประมาณดังกล่าวทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวอยู่ที่ 3,853 ล้านบาทต่อคน

ทั้งนี้ ภายใต้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 202,704.07 ล้านบาทนั้น แยกเป็นค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 183,574.24 ล้านบาท ค่าบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,757.94 ล้านบาท ค่าบริการสาธารณสุขผู่ป่วยไตวายเรื้อรัง 9,978.33 ล้านบาท ค่าบริการสาธารสุขเพื่อควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 1,280.83 ล้านบาท ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภาย และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 1,522.09 ล้านบาท ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 838.03 ล้านบาท และค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริหารระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว 1,752.61 ล้านบาท