กฟผ. โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าไทยแห่งอนาคต ในงาน FEA 2020

วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 20:20 น.
กฟผ. โชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าไทยแห่งอนาคต ในงาน FEA 2020
กฟผ. ขับเคลื่อนเทคโนโลยีไฟฟ้ารับยุคดิจิตอล เดินหน้าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า พม่า-กัมพูชา-สิงคโปร์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคในอนาคต

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานในงาน Future Energy Asia 2020 (FEA2020) พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ New Value Chain Creation in ‘Seamless Connectivity’throughout Energy Hub of ASEAN and Beyond:การเชื่อมโยงแบบไร้ขอบเขตของศูนย์กลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ว่า การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ ต้องมีศักยภาพ เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด อาทิ น้ำ แสงอาทิตย์ และลม ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปยังแหล่งที่มีความต้องการใช้ ซึ่งตอบโจทย์ความสมดุลทั้งด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ราคาเหมาะสม และความยั่งยืน

ทั้งนี้หลายปีที่ประเทศไทยได้ศึกษาการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของอาเซียน จนกระทั่งปัจจุบันกฟผ.สามารถดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศลาว และมาเลเซียได้สำเร็จ และในอนาคตยังมีแผนเชื่อมโยงไปยังประเทศพม่า กัมพูชา และสิงคโปร์ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาค สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งปันแหล่งพลังงานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ภาคพลังงานของอาเซียนมีความยืดหยุ่นในการแบ่งปันการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม ที่มีแนวโน้มปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ถึงเวลาที่ต้องเปิดใจ ให้กว้างและเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

สำหรับภายในงาน กฟผ. ได้นำนิทรรศการภายใต้แนวคิด Innovate power solution for a better life ร่วมจัดแสดง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ของ กฟผ. ในการนำนวัตกรรมพลังงานมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย โดยนำเสนอนวัตกรรมเด่น อาทิ EGAT FSRU : โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ EGAT ENERGY EXCELLENCE CENTER : อนาคตของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ โดยผสมผสานพลังงานทางเลือกร่วมกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ HYDRO-FLOATING SOLAR HYBRID : ระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ ลอยน้ำบนเขื่อน EGAT E-BIKE NO.5 : รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 และ Transmission & Distribution : การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียน