สขค. เกาะติดบิ๊กค้าปลีกไทย จ่อประมูลซื้อ เทสโก้ฯ ป้องผูกขาด

วันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 16:11 น.
สขค. เกาะติดบิ๊กค้าปลีกไทย จ่อประมูลซื้อ เทสโก้ฯ ป้องผูกขาด
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ตั้งคณะทำงานพิเศษ ติดตามการรวมธุรกิจ กรณีห้างเทสโก้โลตัส อย่างใกล้ชิด ห่วงเข้าข่ายเกิดการรวมธุรกิจ สร้างอำนาจเหนือตลาด ผูกขาดค้าปลีกไทย

สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวห้างค้าปลีกรายใหญ่หลายรายของไทย มีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลซื้อกิจการของห้างเทสโก้โลตัส ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแต่งตั้งคณะทำงานพิเศษติดตามการรวมธุรกิจ กรณีห้างเทสโก้โลตัส ในประเทศไทย อย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการดังกล่าว

สำหรับ ขั้นตอนการรวมธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด จะต้องขออนุญาตการรวมธุรกิจตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรวมธุรกิจโดยไม่ขออนุญาต ต้องชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ ในการพิจารณาอนุญาตการรวมธุรกิจ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุญาตภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตรวมธุรกิจ

พร้อมข้อมูลและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และในกรณีมีความจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 15 วัน โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามควรทางธุรกิจ ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างร้ายแรง และการไม่กระทบต่อประโยชน์สำคัญอันควรมีควรได้ของผู้บริโภคส่วนรวม

ในกรณีที่มีคำสั่งอนุญาต คณะกรรมการฯ อาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขใดๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติได้ และผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจ ต้องดำเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่าผู้ประกอบธุรกิจ ที่ประสงค์จะรวมธุรกิจต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตการรวมธุรกิจ พ.ศ. 2561 ซึ่งในการขออนุญาตรวมธุรกิจต้องให้ข้อมูลและขออนุญาตตามแบบที่เลขาธิการฯ กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานการประกอบการขออนุญาตรวมธุรกิจ ประกอบด้วย แผนการรวมธุรกิจและระยะเวลาดำเนินการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประสงค์รวมธุรกิจและผู้ถูกรวมธุรกิจ ผลการศึกษาและการวิเคราะห์การรวมธุรกิจ ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดก่อนและหลังรวมธุรกิจ การกำหนดขอบเขตตลาด ส่วนแบ่งตลาด และยอดเงินขายทั้งก่อนและหลังรวมธุรกิจ การประเมินผลกระทบต่อการแข่งขันภายหลังการรวมธุรกิจ และผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

โดยสำนักงานฯ จะได้ตรวจแบบคำขออนุญาตรวมธุรกิจ พร้อมข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนแล้ว นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาการขออนุญาตรวมธุรกิจต่อไป

บทความแนะนำ