กฟผ.ผนึกพันธมิตร สร้างมาตรฐานวิาชีพด้านไฟฟ้า รองรับฮับพลังงานอาเซียน

วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 19:19 น.
กฟผ.ผนึกพันธมิตร สร้างมาตรฐานวิาชีพด้านไฟฟ้า รองรับฮับพลังงานอาเซียน
กฟผ.จับมือ สคช.- มจธ. คลอดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระบบผลิตไฟฟ้า ตอบโจทย์โรงไฟฟ้าใหม่รองรับศูนย์กลางพลังงานอาเซียนในอนาคต

ดร.สุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผย กฟผ.ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการด้านพลังงาน และที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อผ่านการให้ข้อมูลจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานเดินเครื่อง (Operation)และซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า (Maintenance)ของกฟผ.

รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้ของผู้ที่จะปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถทำงานได้ทันที และยกระดับแรงงานฝีมือรองรับสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนในอนาคต ซึ่งปัจจุบันกฟผ.ยังอยู่ระหว่างศึกษากระบวนการและเตรียมบุคลากรในการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Certify Body) ที่จะดำเนินการหลังการจัดทำมาตรฐานอาชีพแล้วเสร็จ

ด้านดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) กล่าวว่า ภารกิจหลักของ สคช. คือการร่วมมือกับผู้ประกอบการและกลุ่มคนในอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน ซึ่งสาขางานระบบผลิตไฟฟ้า เป็นหนึ่งในสาขาเป้าหมายของ สคช. เนื่องจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 (พีดีพี2018) คาดว่าจะมีความต้องการบุคลากรด้านการผลิตสำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ประมาณ 7,500 คน ซึ่งต้องมีทักษะความรู้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคการศึกษา โดยเฉพาะอาชีวศึกษาให้มีทักษะในเชิงเทคนิคพร้อมเข้าสู่การทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย

ขณะที่ ผศ.ดร.กู๊สกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มจธ.จะใช้เวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 1 ปี เพื่อให้ทันกับความต้องการของภาคแรงงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาให้ข้อมูลทั้ง กฟผ. และภาคเอกชนร่วมกันเขียนมาตรฐานอาชีพขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน แล้วกำหนดเป็นมาตรฐานอาชีพ

ทั้งนี้จะเริ่มในสาขาอาชีพที่มีบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดคือ งานเดินเครื่อง (Operation)และงานซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า (Maintenance) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เมื่อจัดทำมาตรฐานแล้วเสร็จจะจัดทำเครื่องมือในการประเมินเพื่อทดสอบความสามารถของผู้ปฏิบัติงานว่ามีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับใด เพื่อให้สถานประกอบการหรือภาคการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอาชีพต่อไปในอนาคต