ททท. ผนึกพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก ต่อยอดดึงนทท.กลุ่มผู้หญิง เพิ่ม

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 17:59 น.
ททท. ผนึกพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก ต่อยอดดึงนทท.กลุ่มผู้หญิง เพิ่ม
ททท. - สสปน. ควงพันธมิตรเอกชน พร้อมจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก2020 โชว์ศักยภาพไทย สู่สายตา เวทีโลก ย้ำความสำคัญบทบาทสตรีในภาคเศรษฐกิจ-สังคม พร้อมส่งเสริมการท่องเท่ียว-ศูนย์ประชุมระดับโลก

รายงานข่าวเผยว่า ในปี2563 ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน 'ประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก2020” (GlobalSummitofWomen2020) ระหว่างวันที่ 23-25เมษายน2563ณโรงแรมCentara Grand และ Bangkok Convention Centre กรุงเทพฯ ภายใต้ Theme: “Women Revolutionizing Economies” พลังสตรีพลิกเศรษฐกิจ

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน. ) และ บริษัทเอกชนของประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน โดยเล็งเห็นถึงความสาคัญ บทบาทของสตรีในเวทีโลก ผ่านการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก2020 ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่มีความสาคัญ เช่ือมกับธุรกิจ นัก วิชาชีพ ผู้บริหาร ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมจากทั่วโลก

ในปีน้ียังมีความสำคัญ เป็นปีฉลองครบรอบ30ปี ของจัดประชุมจึง เป็นโอกาสดีสำหรับประเทศไทยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย สู่สายตา เวทีโลกและตอกย้าว่าการท่ีประเทศไทยให้ความสาคัญ ต่อบทบาทของสตรีในภาคธุรกิจท่ีเป็น ส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ในระดับประเทศ และระดับโลก และถือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และการเป็นศูนย์ประชุมในระดับโลกไปพร้อมกัน

นางสาวไอรีน นาทิวิแดท ประธานจัดการประชุมสุดยอดสตรีโลก กล่าวว่าประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านการมีส่วนร่วมของสตรี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากการเป็นแรงงาน ผู้ประกอบการ จนถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ (Business Model) และในการประชุมท่ีจะเกิดข้ึนในเดือน เมษายนน้ี มีความสาคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุ่งเน้นการส่งเสริมความ เสมอภาคทางเศรษฐกิจใหกับสตรี ทั่วโลก

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ประธาน บริษัทโตชิบาไทยแลนด์ และประธานกรรมการจัดงานของไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ยังเพื่อฉลอง 30 ปีของการประชุมสตรีโลก โดยจะเน้นการประชุมเพื่อ สิ่งแวดล้อม Carbon Neutral พร้อมนำเสนอสินค้าชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย สร้าง โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเป็นนักธุรกิจระดับนานาชาติ ทั้งยังเชื่อมั่นว่า ในการประชุมคร้ังน้ี จะก่อเกิดพลงั สตรีไทย ในการเรียนรู้และเติบโตจากสตรีผู้นำ จากทั่วโลก พัฒนาเครือข่ายความ เข้มแข็งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือของคนทุกภาค ส่วน สร้างคนรุ่นใหม่ รวมพลังไทย อาเซียน และโลก

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)กล่าวว่าการประชุมสุดยอดผูน้ าสตรีโลก2020เป็น โอกาสอันดีที่จะเน้นย้าภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย และเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว ของประเทศไทยท่ีมีความเป็นมิตรกับนักท่องเท่ียวทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสตรี ซึ่งททท.มี นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวในกลุ่มดังกล่าวอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ มีศักยภาพสูง ปัจจุบันนี้สัดส่วนของผู้หญิงทำงานเพิ่มข้ึน มีแนวโนม้ รายได้เฉลี่ยสูงกว่าผูช้ ายและ เริ่มมีบทบาท มากข้ึนในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้หญิงจึงกลายเป็นกลุ่มผู้บ ริโภคขนาดใหญ่ และเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ. กล่าวว่า ระบุว่า การร่วมสนับสนุนงาน Global Summit of Women 2020 และได้ต้อนรับผู้บริหาระดับสูงกว่า 1,000 คนจากทั่วโลก ที่จะสร้าง รายได้ประมาณการ 80 ล้านบาท การสนับสนุนสอดคลอ้ งกบั นโยบายขององค์กรในการใช้ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพในสาขาต่างๆ และ เศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ การจัดการประชุมฯ ดังกล่าว ยังช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็ นจุดหมายชั้นนำ ในการจัดประชุมนานาชาติเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับสากลต่อไป