บอร์ดปตท.ตั้งกรรมการสรรหา รอเลือกซีอีโอคนใหม่ เปิดรับสมัครไตรมาส 4 ปี'63

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 19:39 น.
บอร์ดปตท.ตั้งกรรมการสรรหา รอเลือกซีอีโอคนใหม่ เปิดรับสมัครไตรมาส 4 ปี'63
บอร์ดปตท. เริ่มขบวนการสรรหาซีอีโอใหม่ แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จะครบวาระ คาดเปิดรับสมัครได้ปลายปีหน้า

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ว่า ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาซีอีโอ ปตท. คนใหม่ เนื่องจากตนจะหมดวาระในวันท่ 12 พ.ค. 2563

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 8 จัตวา ของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กำหนดว่า"ในการจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจำนวนห้าคน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) ให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) ไม่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น เว้นแต่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและมีอายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร"

อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติคัดเลือก 1. คณะกรรมการสรรหา จำนวน 5 คน 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 4 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. 3 คน และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวน 1 คน  คาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนต่อไป ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เพื่อสานต่อภารกิจให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับสังคมไทยตลอดไป