กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ โชว์สมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์ 19 แห่ง

  • วันที่ 21 ก.ค. 2562 เวลา 15:30 น.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ โชว์สมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์ 19 แห่ง

ใช้เทคโนโลยี - IoT ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้เกษตรกรรวม 35 ล้านบาท

นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้จัดสัมมนาและแถลงผลการดำเนินงานของ “โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยโครงการฯมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ไปสู่สมาร์ทฟาร์ม ปรับกระบวนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม โดยได้คัดเลือกฟาร์มปศุสัตว์ 19 รายเข้าร่วมโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานรวมทั้งโครงการ 747 ตันน้ำมันดิบ (toe) คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 1.8 ล้านบาทต่อแห่ง

สำหรับโครงการสาธิตฯเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมในครั้งนี้ พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าไปส่งเสริมความรู้ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้ฟาร์มปศุสัตว์ในด้านต่างๆ

ทั้งการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ร่วมกับการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานผ่านการสนับสนุนเงินจากกองทุนอนุรักษ์ฯ โดยได้มีการคัดเลือกฟาร์มปศุสัตว์จากที่ยื่นสมัครทั้งสิ้น 72 รายและคัดที่ผ่านเกณฑ์เหลือ 19 ราย แบ่งออกเป็น ฟาร์มสุกร จำนวน 10 ราย ฟาร์มไก่ จำนวน 4 ราย และ ฟาร์มโค จำนวน 5 ราย

โดยภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จพบว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้พลังงานได้ถึง 10-50% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานเดิม ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ถึง 10-30 % ของต้นทุนค่าใช้จ่ายเดิม ลดการใช้แรงงานคนในการจัดการข้อมูล เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ผ่านการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้มีระบบมากยิ่งขึ้น ทำให้ฟาร์มปศุสัตว์มีโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว คาดว่าจะใช้ระยะคืนทุนเฉลี่ยเพียง 2-5 ปี อย่างไรก็ตามภายในงานฯดังกล่าว ยังได้มีการเปิดเวทีเสวนาเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนได้อย่างไร” โดยมี ผู้แทนจาก พพ.และผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ อาทิ ฟาร์มกลุ่มสุกร ฟาร์มกลุ่มไก่ ฟาร์มกลุ่มโค เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง

พร้อมโชว์ตัวอย่างในการบริหารจัดการด้านพลังงานที่ช่วยลดต้นทุน และสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว พพ.พร้อมขับเคลื่อนเข้าไปส่งเสริมและยกระดับให้กับภาคเกษตรกรมีความรู้และเข้าใจเข้าถึงการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างเห็นคุณค่าในอนาคตต่อไป

“ขอย้ำว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะยังคงสนับสนุนผลักดัน การดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการส่งเสริม สมาร์ทฟาร์ม และเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของฟาร์ม โดยแผนงานในปี 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่อง ซึ่งจะเปิดรับสมัครฟาร์มรุ่นที่ 2 อีกไม่น้อยกว่า 30 ฟาร์ม เพื่อสร้างฟาร์มต้นแบบเพิ่มเติม และจะขยายผลไปสู่ประเภทฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย จึงอยากให้ท่านที่สนใจ ได้ติดตามการรับสมัครรอบใหม่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ” นางสาวนวลจันทร์ กล่าว

ข่าวอื่นๆ