ปลื้ม!ทูตไทยผงาดนั่งประธานคณะมนตรีใหญ่ "WTO"

วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 14:13 น.
ปลื้ม!ทูตไทยผงาดนั่งประธานคณะมนตรีใหญ่ "WTO"
เอกอัครราชทูตไทยประจำ WTO รับตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ต่อจากผู้แทนญี่ปุ่น ถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก(WIPO) ณ นครเจนีวา รับตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562

ทั้งนี้ มีวาระ 1 ปี ต่อจากผู้แทนญี่ปุ่น นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่มีการก่อตั้ง WTO เมื่อปี 2538 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือและความไว้วางใจของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทย โดยคณะมนตรีใหญ่เป็นองค์การสูงสุดของ WTO ทำหน้าที่กำกับดูแลภาพรวมการดำเนินงานขององค์กร

สำหรับ WTO เป็นองค์การระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวด้านการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่เจรจาจัดทำและกำกับดูแลกฎกติกาทางการค้าที่ใช้บังคับกับสมาชิกทุกประเทศอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้การค้าโลกมีความเสรียิ่งขึ้น นอกจากนี้ WTO ยังเป็นองค์กรเดียวที่มีกลไกการระงับข้อพิพาทด้านการค้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสมาชิก และทำให้การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันสามารถดำเนินได้อย่างโปร่งใส ส่งผลให้ WTO เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นองค์การที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการค้าและเศรษฐกิจโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน และถูกนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานในเวทีการค้ากรอบอื่นๆ ทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ถือว่ามีความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงสภาวะเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือของ WTO จึงถือเป็นภารกิจสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าพหุภาคี

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในการเตรียมประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 12 (MC12) ที่จะจัดขึ้นในเดือน มิ.ย. 2563 ซึ่งจะกำหนดทิศทางการค้าและการดำเนินการของ WTO ในอนาคต โดยเฉพาะการปฏิรูปองค์การการค้าโลก หรือ WTO Reform เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพลวัตทางการค้าได้ดียิ่งขึ้น

“ภารกิจของประธานคณะมนตรีใหญ่ ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของ WTO จึงมีทั้งการเสริมสร้างและผลักดันให้สมาชิกได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายสามารถเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของ WTO เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สมาชิกและประชาคมโลกมั่นใจว่า WTO ยังเป็นองค์การสำคัญที่กำกับดูแล และสร้างความเป็นธรรมทางการค้าระหว่างประเทศ” นายบุณยฤทธิ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต