ดึงกลุ่มสหกรณ์กระจายลำไยหวังพยุงราคา

  • วันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 08:15 น.

ดึงกลุ่มสหกรณ์กระจายลำไยหวังพยุงราคา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมกระจายลำไยออกนอกพื้นที่ ลดผลกระทบราคาช่วงกระจุกตัว

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายสหกรณ์เพื่อซื้อขายลำไยระหว่างสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จ.ลำพูน กับสหกรณ์การเกษตรสะเดา จ.สงขลา สหกรณ์การ เกษตรยะรัง และสหกรณ์ประมงปัตตานี จ.ปัตตานี ภายใต้โครงการเชื่อมโยง เครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรจ.ลำพูนปีงบประมาณ 2562 เพื่อลดปัญหาลำไยราคาตกจากการออกผลผลิตกระจุกตัว ซึ่งการกระจายออกพื้นที่เป็นแนวทาง การบริหารคณะกรรมการบริการผลไม้ หรือฟรุตบอร์ดที่ทำมาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ประสานเชื่อมโยงกับสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยกับคู่ค้าต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ได้แก่ โมเดิร์นเทรด ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก รวมไปถึงเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่างๆ ช่วยรองรับผลผลิตลำไยและนำไปกระจายสู่ผู้บริโภค ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำได้

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตลำไยของ จ.ลำพูน ในปีนี้จะมีปริมาณรวม 119,784 ตัน ขณะที่ตลาดมีความต้องการบริโภคลำไยสดเพียง 31,815 ตัน แยกเป็นบริโภคสด 8,313 ตัน และลำไยสดส่งออก 23,502 ตัน โดยสหกรณ์การเกษตรประตูป่า เป็นผู้รวบรวมผลผลิตลำไยในลำพูน ซึ่งมีสมาชิกปลูกลำไย รวมกัน 2,500 ไร่ คาดปีนี้จะมีผลผลิตลำไย 1,600 ตัน

ข่าวอื่นๆ