'ทองสิริผ้าคราม' พัฒนาน้ำย้อมสำเร็จรูป

  • วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 น.

'ทองสิริผ้าคราม' พัฒนาน้ำย้อมสำเร็จรูป

เรื่อง วราภรณ์ เทียนเงิน

เมืองที่ขึ้นชื่อของผ้าย้อมครามของประเทศไทยกับ จ.สกลนคร ที่มีการทอผ้าอย่างหลากหลายและมีเอกลักษณ์ รวมถึง แบรนด์ ทองสิริผ้าคราม ที่มีความสวยงามและโดดเด่น จึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าและมีช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงในศูนย์การค้าของประเทศ พร้อมกับได้ขยายสู่การร่วมทำวิจัยกับนักวิจัยมาสู่ การผลิต “น้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อม” ออกมาสู่ตลาดแล้ว

“นิคม ปุกแก้ว” ผู้ร่วมบริหารแบรนด์ “ทองสิริผ้าคราม” (Thongsiri) จาก จ.สกลนคร ที่ได้มีการร่วมมือกับนักวิจัย “นิ่มนวล จันทรุญ” จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็นน้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อมที่มาจากธรรมชาติ ทำให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามได้รับความสะดวกมากที่สุด รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“น้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อม” ที่เป็นการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ “นิคม ปุกแก้ว” โดยได้อยู่ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (อุทยานวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนักวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์จะเน้นเจาะตลาด เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมครามในพื้นที่ จ.สกลนคร ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 300 กลุ่ม จึงส่งผลทำให้ผู้ที่ได้พัฒนาผ้าย้อมครามได้รับผลดี ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมากขึ้น พร้อมกันนี้ ยังเพิ่มความสะดวก เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการย้อมผ้าเพียง 1 วันเท่านั้น และสามารถผลิตผ้าได้อย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากการย้อมครามแบบทั่วไป จะใช้เวลาในการย้อมและสำเร็จออกมาเป็นเวลาตั้งแต่ 15 วันจนถึง 1 เดือน อีกทั้งจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย

ดังนั้น การมีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จึงสามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้ผลิตและเข้ามาร่วมแก้ปัญหาการย้อมผ้าแบบอดีตที่ใช้เวลานาน รวมถึงทำให้การผลิตผ้าย้อมครามมีผลิตเพิ่มขึ้น และตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่มีความแตกต่างและโดดเด่น จึงได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Awards2018) สาขานักธุรกิจ นวัตกรรม ที่จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ

ทางด้าน แบรนด์ ทองสิริผ้าคราม ได้ก่อตั้งโดย “ทองสิริ ปุกแก้ว” ตั้งแต่ปี 2545 และในปัจจุบันมีทายาทเข้ามาสืบทอดร่วมบริหารแบรนด์กับ “นิคม ปุกแก้ว” โดยมีการอนุรักษ์ผ้าย้อมคราม เพื่อต้องการร่วมสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป พร้อมกับมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และเป็นที่ต้องการของตลาด

พร้อมกันนี้ได้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และมีช่องทางจำหน่ายผ่านศูนย์การค้าทั้งเซ็นทรัล พลาซา และสยามพารากอน รวมถึงในช่องทาง คิง เพาเวอร์ และมีกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหลากหลาย อีกทั้งมีการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก “ทองสิริผ้าคราม”

“ผ้าย้อมคราม” ที่เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของประเทศไทย โดยแบรนด์ “ทองสิริผ้าคราม” ได้มีการพัฒนาและขยายตลาดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตลาดใหม่ๆ และเพิ่มกลุ่มลูกค้า พร้อมกับร่วมนำงานวิจัยมาพัฒนาและยกระดับสร้างตลาดใหม่ให้แก่ผ้าย้อมครามอย่างไม่หยุดนิ่ง

ข่าวอื่นๆ