Modern Supervisory Development Program โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

Sponsored Content
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 11:51 น.
Modern Supervisory Development Program โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 

"โปรแกรมสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน"

ยุคปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกองค์กรต่างคิดกลยุทธ์ในการบริหารงานการบริหารคน ซึ่งบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน "ฐานะหัวหน้างานยุคใหม่" จำเป็นที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น สามารถปรับตัว มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการงานและทีมงาน มีศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ และมีเครื่องมือเชิงจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานได้ดำเนินงานอย่างมีความสุขที่แท้จริง

โปรแกรมการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่นี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงบทบาท ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจนแก่ทีมงาน รวมถึงการนำจิตวิทยาการบริหารมาสร้างแรงจูงใจทีมงานนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป

Course 1 : Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรที่ 1 : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

Key Contents

1. ศิลปะการบริหารจัดการ

• หลักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน

• ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

• การวางแผน ติดตามงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

2. ศิลปะการนำองค์กร

• ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ

• การนำ 4 บทบาท (การให้คำปรึกษา/การโค้ช/การสอนงาน/การจัดการ)

• การมอบหมายงาน

• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3. ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

• การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็น ปัญหา และวิกฤต

• การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา

• เทคนิคการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course 2 : Psychology for Management & Motivating Techniques หลักสูตรที่ 2 : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

Key Contents

1. แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารงาน องค์ประกอบ แนวคิดจิตวิทยาและกระบวนการเกิดแรงจูงใจ (Input Process Output) ที่ทำให้หัวหน้างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน

ท่านจะได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนเจตคติ (Cognitive Component) เชิงบวกต่อองค์การ ตนเอง ผู้อื่น งานที่ทำ รวมถึงวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงานให้เกิดความสุขในการ

• ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น

• การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก

• เจตคติที่ดีต่อองค์การ

• เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น

• เจตคติต่องานที่ทำ

• การจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงาน

3 การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน

ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow's hierarchy of needs Theory) เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นลำดับขั้น

• ความต้องการประจักษ์ตน

• ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น

• ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ

• ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย

• ความต้องการด้านร่างกาย

4 การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบ Teamwork

ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา

5 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน

ท่านจะได้เข้าใจถึง 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

• 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ

การปรับเปลี่ยนความคิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนความรู้สึก

• ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)

6 เครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude , Hypothesis of Theory และ A-B-C Theory ไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• 5 P. for Best Attitude

• Hypothesis of Theory

• A-B-C Theory

Key Benefits

1. ทราบถึงบทบาท และทักษะการบริหารจัดการในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่

2. เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลแก่ทีมงาน

3. เข้าใจถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหาร "งาน" "คน" สู่การนำมาวิเคราะห์ตนเอง และทีมงานทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ

4. สามารถนำเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจทีมงานไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม