สถ. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

Sponsored Content
วันที่ 29 พ.ค. 2560 เวลา 10:40 น.
สถ. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ด้วยแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ

ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีแนวโน้มสู่ภาวะวิกฤติมากขึ้น เป็นลำดับ สาเหตุของปัญหาเกิดจากการเพิ่มจำนวนประชากรในประเทศ การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม และพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชน

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของประเทศ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลัก 3ช ได้แก่ การใช้น้อย การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเน้นหลักการลดปริมาณขยะจากต้นทาง ตั้งแต่ภายในครอบครัว ในหมู่บ้าน ในสำนักงาน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้จะต้องจัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายในทุกชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอย จากต้นทางที่เข้าสู่ระบบกำจัดมีปริมาณลดลงมากกว่า ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 โดยหลังจากที่กระทรวงมหาดไทย ได้นำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทางในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งทางกรมฯ ได้มีการบูรณาการ กับหน่วยงานต่างๆ แบบประชารัฐ โดยมีการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ที่แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ ที่ขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าว เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวประสบความสำเร็จมากที่สุด

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐนี้ จะช่วยส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศลดลง ส่งผลดีต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีแก่พี่น้องประชาชนทุกคนและประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากการบริหารจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3ช ก็คือ ช่วยให้มีการหมุนเวียน นำข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกทิ้งอย่างไม่เห็นคุณค่า กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ จากขยะมูลฝอยอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคน ให้ร่วมกันลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านตามหลัก 3ช เพื่อให้บ้านเรือนและชุมชนของท่านมีความน่าอยู่ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการช่วยรักษาคุณภาพและสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป