8เดือนธุรกิจเลิกกิจการเพิ่ม16%

  • วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 21:40 น.

8เดือนธุรกิจเลิกกิจการเพิ่ม16%

ธุรกิจเจ๊งส.ค. 1,351 ราย เพิ่มขึ้น 12% เงินหาย 6 พันล้านบาท ยอดรวม 8 เดือนปี2555 เพิ่ม 16% รวม 8,333ราย

นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลเลิกทั่วประเทศเดือนส.ค. 2555 มีจำนวน 1,354 ราย เพิ่มขึ้น 12% เทียบกับการจดทะเบียนเลิกเดือนส.ค.ปีก่อนที่มียอดจดทะเบียนเลิก 1,204 แต่เมื่อเทียบกับก.ค.ปีเดียวกัน ลดลง 3% ที่มีการจดทะเบียนเลิก 1,402 ราย มีเงินทุนจดทะเบียนเลิกส.ค.ประมาณ 6,005 ล้านบาท ส่งผลให้ช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) 2555 มีธุรกิจจดทะเบียนเลิกแล้ว 8,333 ราย เพิ่มขึ้น 16% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็น 19% ของการจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 142 ราย บริการนันทนาการ จำนวน 69 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 56 ราย ส่วนสาเหตุที่มีการจดทะเบียนสัดส่วน 60% เป็นผลมาจากธุรกิจขัดแย้ง เจ้าของกิจการเสียชีวิต และธุรกิจไม่ได้โควตางาน เช่น กิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการจดทะเบียนเลิก เพราะไม่ได้โควตาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อีก 40% มาจากธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนทำให้ต้องเลิกกิจการ

สำหรับ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนส.ค. 2555 มีจำนวน 5,584 ราย เพิ่มขึ้น 11% เทียบกับส.ค.ปีก่อนที่มียอดจดทะเบียน 5,014 ราย แต่ลดลง 0.6% เทียบกับก.ค.ปีเดียวกันที่มียอดจดทะเบียน 5,621 ราย มีเงินทุนจดทะเบียนจัดตั้งส.ค.ประมาณ  2.89 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) 2555 มีจำนวน 4.12 หมื่นราย ลดลง 0.07% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 

อย่างไรก็ตาม ประเภทนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก คือ บริการนันทนาการ จำนวน 680 ราย  ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 500 ราย อสังหาริมทรัพย์จำนวน 246 ราย ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดคงอยู่ทั่วประเทศจำนวน 5.22 แสนราย และบริษัทมหาชนคงอยู่ 944 ราย รวมนิติบุคคลคงอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 5.23 ราย 

นายศิริวัฒน์ กล่าวว่า ไม่ห่วงยอดการจดทะเบียนเลิกที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้น เพราะหากเทียบสัดส่วนธุรกิจที่เลิกกิจการกับธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ อยู่ในระดับปกติที่แต่ละเดือนธุรกิจเลิกกิจการกับตั้งใหม่จะมีสัดส่วน 1 ต่อ 5 ขณะที่การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะทางเศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากอัตราการขยายตัวของจีดีพีไตรมาส 2 ที่เติบโต 4.2% เนื่องจากการลงทุนขยายตัวในเกณฑ์สูง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังขยายตัวได้ดีมาก ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตต่อเนื่อง

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า มั่นใจว่ายอดการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในปี 2555 จะทำลายสถิติในรอบ 111 ปี ที่เปิดให้มีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทในไทย โดยคาดว่าปีนี้จะมีธุรกิจจัดตั้งใหม่มากกว่า 5 หมื่นราย ส่งผลให้การจดทะเบียนตั้งแต่อดีตจนถึงสิ้นปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 5.4 แสนราย จากปัจจุบันที่มีธุรกิจจดทะเบียน 5.2 แสนราย 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ