พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาทุจริต (ตอน ๖)

วันที่ 24 พ.ย. 2553 เวลา 07:13 น.
ปุจฉา : กราบเรียนพระอาจารย์อารยะวังโส

โดย....พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : กราบเรียนพระอาจารย์อารยะวังโส

การประชุมนานานาชาติทางวิชาการว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ พ.ย. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ มีบุคคลสำคัญหลายๆ ท่านจากหลายประเทศ ตลอดจนถึงจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ดังเช่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า “ปัญหาคอร์รัปชันนั้นไม่จำกัดประเทศ ไม่จำกัดเชื้อชาติ นับเป็นปัญหาสากลที่ทุกที่ในโลกกำลังเผชิญ และต้องรวมพลังกันแก้ไข ที่สำคัญคือ ต้องเข้าใจว่า “There is no such thing as good corruption” สะท้อนความจริงชัดเจนว่า โลกนี้คอร์รัปชันไม่มีวันเป็นสิ่งที่ดี คอร์รัปชันทุกประเภท ทุกชนิด มีต้นทุนต่อสังคมเสมอ...” ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้มีคำถามทิ้งท้ายไว้ในที่ประชุมว่า “ถ้าการวิปัสสนาเป็นทางออกแล้ว ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหลักฐานอะไรบ้างหรือไม่ที่เป็นบทพิสูจน์ว่าเป็นวิธีที่สัมฤทธิผลจริงๆ...”

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

ศรัทธาธรรมส่องโลก

วิสัชนา : อย่างไร้การวินิจฉัย มีการปลูกสร้างจิตสำนึกอยู่ทุกขณะ เพื่อให้เห็นคุณค่าแห่งพระธรรมวินัย อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด คือ ความสิ้นทุกข์ หรือพระนิพพาน ดังนั้นเมื่อกระบวนการกลไกของสังคมในพระพุทธศาสนาดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ก็ย่อมสร้างสรรค์องค์กรพระพุทธศาสนาให้มีคุณค่ายิ่ง น่าเลื่อมใสศรัทธา ทั้งนี้ด้วยความประณีตแยบคาย อันสะท้อนให้เห็นพระปัญญาธิคุณอันไม่มีประมาณ ที่ได้ทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ดียิ่ง ทรงมุ่งชี้ให้เห็น บอกให้รู้ แสดงให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการประพฤติถูกต้อง ตรงตามพระวินัย หรือศีล และแสดงให้เห็นโทษภัยของการละเมิดศีลอยู่ตลอดเวลา ในทุกขณะ ในทุกเรื่อง ไม่ปล่อยปละละเลยว่าเรื่องนี้เล็กน้อย เรื่องนี้ไม่เป็นไร... แบบที่ชาวโลกชอบคิดกัน...

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้