ห้องพัก‘วัดสุทธิ’ สำหรับพระ นักเรียน ประชาชน

วันที่ 21 ต.ค. 2561 เวลา 09:15 น.
ห้องพัก‘วัดสุทธิ’ สำหรับพระ นักเรียน ประชาชน
โดย วรธาร ทัดแก้ว ภาพ วัดสุทธิวราราม 

ในห้วงเวลา 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมามีการแชร์ข่าววัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ เปิดห้องพักให้ประชาชนได้เข้าพักฟรี ซึ่งข่าวนี้สร้างความสนใจและการกล่าวขวัญในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมาก พร้อมแสดงความเห็นชื่นชมและอนุโมทนากับสิ่งที่วัดทำ หลายคนแสดงความเห็นถึงขนาดว่า วัดอื่นๆ ที่มีความพร้อมในเรื่องสถานที่ ถ้าทำอย่างวัดสุทธิวรารามได้ก็เป็นสิ่งที่ดี

ความจริงการที่วัดสุทธิวราราม เปิดห้องพักฟรีสำหรับประชาชนนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2560 โดยเป็นแนวคิดของ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) รศ.ดร., เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ที่ต้องการบรรเทาความลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักของคนที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ ด้วยเหตุจำเป็นจริงๆ ย้ำว่าต้องมีเหตุจำเป็นจริงๆ เท่านั้นทางวัดจึงจะอนุญาต

“ในสมัยพุทธกาลเวลาญาติโยมสร้างกุฏิ ศาลา วิหาร ถวายวัดก็จะสร้างเพื่อรองรับพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากสี่ทิศเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติศาสนกิจ อาตมาได้แนวคิดนี้เลยเอามาดัดแปลง โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมของวัด ซึ่งมีห้องพักหลายห้องเปิดให้คนมาพักโดยเปิดรับเพียง 3 กลุ่มเท่านั้น

กลุ่มแรก คือ ภิกษุสามเณรต่างจังหวัดหรือพระธรรมทูตที่เดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาปฏิบัติศาสนกิจ หรือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ กลุ่มที่ 2 นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่เดินทางมาเพื่อแข่งขันทักษะด้านวิชาการ กีฬา หรือทัศนศึกษา กลุ่มที่ 3 ประชาชนที่มีเหตุจำเป็นจริงๆ เช่น พาแม่มาไปหมอ ไม่มีที่พัก มาสอบที่กรุงเทพฯ ไม่มีที่พัก เป็นต้น

ทุกกลุ่มที่มาเข้าพักต้องแสดงตัว เช่น ภิกษุสามเณรต้องแสดงหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารการปฏิบัติศาสนกิจ หรือเอกสารการพบแพทย์ นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาให้ทำหนังสือแจ้งมาถึงวัดบอกวัตถุประสงค์และขออนุญาตเข้าพัก มีการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือต้นสังกัด ซึ่งต้องมีผู้ควบคุมดูแลมาด้วย บุคคลทั่วไปให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารการพบแพทย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง”

อย่างไรก็ตาม 3 กลุ่มที่เข้ามาพักทางวัดจะเน้นไปที่สองกลุ่มแรกเป็นหลัก คือ กลุ่มพระเณรกับนักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่มีหนังสือแจ้งมาเป็นทางการเป็นหลัก ส่วนบุคคลทั่วไปทางวัดขอพิจารณาเป็นรายๆ เลือกเฉพาะที่มีความจำเป็นจริงๆ เช่น พาแม่มาหาหมอ มาสอบที่กรุงเทพฯ ไม่มีที่พัก เป็นต้น ส่วนบุคคลทั่วไปที่ไม่มีที่พักอาศัย ตกงาน ไม่มีงานทำ มาขอนอนวัดเป็นเดือนทางวัดจะไม่รับ

“จริงๆ แล้วศูนย์แห่งนี้โดยบทบาทหลักเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม ซึ่งที่ผ่านมามีการอบรมหลายอย่าง เช่น อบรมโค้ชวิถีพุทธของชมรมโค้ชไทย การอบรมการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลเลิดสิน การอบรมค่ายเยาวชนต้นแบบของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม การอบรมพระคิลานุปัฏฐากจิตอาสาคิลานธรรมของพระสงฆ์ทั่วประเทศ แม้กระทั่งโครงการวัดบันดาลใจที่เป็นการพัฒนาภาพถ่ายดิจิทัลสำหรับสังคมเมืองรุ่นใหม่ การจัดกิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม ก็มาจัดที่ศูนย์แห่งนี้

อย่างที่สอง เป็นศูนย์รวมสำหรับทำกิจกรรมทางสังคมของชุมชนในกรุงเทพฯ หรือพื้นที่ไหนก็ได้แต่ว่ามีกิจกรรมที่จะมาเรียนรู้ร่วมกัน เช่น เครือข่ายประธานนักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร อาทิ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สวนกุหลาบ เตรียมอุดม บดินทรเดชา พระโขนงวิทยาลัย อัสสัมชัญ ไม่มีสถานที่ที่เป็นโนว์เลดจ์เซ็นเตอร์ก็มาอาศัยศูนย์การเรียนรู้ของวัดทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมที่มาจัดหรือมีการนอนพักค้างคืนที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกอย่างฟรีหมด นี่คือบทบาทของศูนย์ ถ้าช่วงไหนมีกิจกรรมของเด็กเยาวชน หรือหน่วยงานต่างๆ มีการค้างคืนทางวัดก็จะไม่รับคนเข้ามาพักเพราะเกรงจะเกิดปัญหา

สำหรับเวลาเข้าพักและออกสำหรับผู้เข้าพัก กำหนดเข้าพักตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. ของวันที่เข้าพักเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ ส่วนเวลาออกที่พักไปข้างนอกเวลา 06.00-08.00 น.เท่านั้น และต้องคืนกุญแจทุกวัน ณ จุดลงทะเบียนวันต่อวัน เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดห้องพัก ส่วนกฎ กติกา ข้อบังคับสำหรับผู้เข้าพักต้องเข้าพักตามที่ทางวัดกำหนดและอนุญาตเท่านั้น ห้ามนำผู้อื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียน บุคคลภายนอกเข้าห้องพักเด็ดขาด ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆ ที่ผิดต่อหลักศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ฯลฯ

กรณีสิ่งของใดๆ ของวัดมีการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย อันเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่ทางวัดประเมินความเสียหาย และในการเข้าพักทางวัดไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น