พระครูอุดมโพธิวิเทศ ผู้ทำให้การบวชที่อินเดียเกิดความเรียบร้อย

  • วันที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 15:09 น.

พระครูอุดมโพธิวิเทศ ผู้ทำให้การบวชที่อินเดียเกิดความเรียบร้อย

เรื่อง วรธาร ทัดแก้ว

พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ ดินแดนพุทธภูมิ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา และ ณ วัดไทยพุทธ คยา ประเทศอินเดีย ได้เริ่มมานานตั้งแต่สมัยที่ พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันที่มี พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ ดินแดนพุทธภูมิ นับเป็นกิจกรรมที่พระมหาเถระทั้งสองรูปทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เฉพาะในยุคของพระธรรมโพธิวงศ์ค่อนข้างเข้มข้น โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนได้จัดโครงการบวชที่อินเดียหลายโครงการ มีผู้บวชแต่ละปีประมาณ 800 คน บางปีมากขึ้น 1,000 คน

หากใครเคยสมัครบวชในโครงการบรรพชาและอุปสมบท ณ ประเทศอินเดียตามที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดยผ่านมาที่กองงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เชื่อว่าผู้บวชจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตา “พระครูอุดมโพธิวิเทศ” (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อย่างแน่นอน

กล่าวคือกิจกรรมและขั้นตอนการบวช จะต้องเห็น พระครูอุดมโพธิวิเทศเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอ เช่น ตั้งแต่กิจกรรมปลงผมนาค การซ้อมขานนาค พิธีแห่นาครอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา ตลอดจนขั้นตอนการบรรพชา ณ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ท่านคือผู้ที่คอยกำกับให้พิธีการเป็นไปตามขั้นตอนและเกิดความเรียบร้อยจนกระทั่งพิธีบวชเสร็จเรียบร้อย

มิได้เพียงแค่นั้น ท่านยังได้รับมอบหมายให้ดูแลคณะต่างๆ ที่มาบวชในเรื่องของที่พักอาศัยโรงอาหาร ไปจนถึงการเดินทางจาริกต่อไปยังสี่สังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเมืองต่างๆ ที่ต้องจัดพระธรรมวิทยากรเดินทางไปกับคณะคอยให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ไปตลอดการเดินทาง รวมทั้งจัดพระพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่พระใหม่ในเรื่องของสมณสารูปจนกระทั่งลาสิกขา

นี่คือหน้าที่ของพระครูอุดมโพธิวิเทศ หากพูดอย่างชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทที่ประเทศอินเดียในความรับผิดชอบของกองงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล “พระครูอุดมโพธิวิเทศ” ถือเป็นมือขวาของพระธรรมโพธิวงศ์ที่คอยขับเคลื่อนโครงการอุปสมบทในดินแดนพุทธภูมิในฐานะเป็นหัวหน้าฝ่าย กองงานกิจการพิเศษ งานพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา

“อาตมาได้รับมอบหมายจากพระธรรมโพธิวงศ์ในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ให้รับผิดชอบงานในส่วนนี้มาตั้งแต่ปี 2554 ขณะนั้นอาตมาอยู่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา ขณะที่พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ก่อนหน้านี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินารา แต่พอขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาในปี 2554 ก็ให้อาตมาช่วยงานตั้งแต่ปี 2554

ทุกครั้งที่งานบวชที่วัดไทยพุทธคยาอาตมาจะต้องเดินทางจากเมืองกุสินารามายังพุทธคยาจนงานบวชเสร็จเรียบร้อยจึงเดินทางกลับกุสินารา จากนั้นในปี 2556 จึงได้ย้ายมาประจำที่วัดไทยพุทธคยาช่วยงานพระเดชพระคุณมาจนถึงวันนี้ ต้องยอมรับว่างานบวชกุลบุตรกุลธิดาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก

อาตมารู้สึกยินดีมากที่ได้ทำหน้าที่นี้ พร้อมทั้งรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้สนองงานพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ซึ่งท่านเป็นผู้ชักชวนอาตมา (ขณะนั้นอยู่วัดนาคปรก ภาษีเจริญ) ให้มาช่วยงานที่ประเทศอินเดีย และสนองงานพระพุทธศาสนา โดยจะขอทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง” พระครูอุดมโพธิวิเทศ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่นๆ