สมเด็จพระสังฆราช ให้ชาวพุทธบ่มเพาะปัญญา

  • วันที่ 07 พ.ค. 2560 เวลา 08:19 น.

สมเด็จพระสังฆราช ให้ชาวพุทธบ่มเพาะปัญญา

โดย...สมาน สุดโต smarns@posttoday.com

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกในที่ประชุมทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยทรงเรียกร้องให้ชาวพุทธบ่มเพาะปัญญา เพื่อจะได้รู้จักโลกทั้งสองนัย คือโลกหมู่มนุษย์ และโลกทางธรรม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมที่เป็นชาวพุทธนานาชาติ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกและทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2560 พระองค์ทรงมีพระโอวาทว่า

โลก โดยปริยายหมายถึง แผ่นดิน หรือหมู่มนุษย์ ตามธรรมชาตินั้นมนุษย์มีความสามารถในการมองเห็นได้ตราบเท่าที่มีแสงสว่างนำพาให้ก้าวเดินไป หากโลกมีแต่ความมืดมิด ก็อาจทำให้ผู้คนเดินไปกระทบกระทั่งกันบ้าง ชนกับสิ่งกีดขวางเป็นอันตรายบ้าง นั่นเป็นลักษณะความมืดทางโลก อันเป็นสภาพทางรูปธรรม

โลกอีกความหมายหนึ่งซึ่งพิจารณาในทางพระพุทธศาสนา อาจหมายถึงโลกในสภาพปรุงแต่งความคิด และอารมณ์ในการสร้างสรรพสิ่งขึ้นมา หากความคิดของผู้ดำเนินไปบนหนทางที่มืดบอดแล้ว ผลร้ายได้แก่ความเบียดเบียนกัน และความเดือดเนื้อร้อนใจย่อมบังเกิดขึ้น ไม่ต่างจากเดินดุ่มไปท่ามกลางขวากหนามในความมืด

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายไว้ว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ความว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก แม้ปัญญาในโลกมีความสำคัญยิ่งและจำเป็นต่อการประกอบสัมมาชีพก็ตาม แต่ปัญญาที่สำคัญยิ่งกว่ายังมีอยู่อีก ทั้งนี้พระพุทธศาสนาได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้ว นั่นคือ ปัญญาในทางธรรม อันเกิดจากการอบรมทางจิตตภาวนา จนเกิดความสามารถที่จะหยั่งรู้สภาพความเป็นไปของชีวิต ตามความเป็นจริง เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดความดับทุกข์ ทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากวนเวียนในกองทุกข์ได้ ประเสริฐยิ่งกว่าประดิษฐกรรมใดๆ ในโลก

ในเมื่อชาวโลกตระหนักถึงคุณวิเศษของพระพุทธศาสนา ประกาศให้วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก จึงเป็นวันสำคัญของทุกชาติ ทุกศาสนา ไม่จำกัดความสำคัญอยู่ในหมู่พุทธบริษัทเท่านั้น เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงควรอบรมบ่มเพาะปัญญาให้งอกงามยิ่งขึ้น เพื่อให้รู้จักโลกอย่างถ่องแท้ทั้งสองนัย และจงเตือนใจให้ซาบซึ้งถึงพระพุทธคุณ เพื่อจะได้พากเพียรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พระผู้เป็นโลกวิทู ผู้รู้แจ้งโลก และจะได้พากันนำแสงสว่างที่แท้จริงมาสู่โลกนี้ให้ก้าวพ้นความมืดมนอนธการให้จงได้ ด้วยสติ คือความรำลึกได้ สามารถคุมจิตไว้ได้ และด้วยปัญญาคือความรู้ถึงเหตุและถึงผล สามารถเข้าใจสรรพสิ่งได้ชัดเจน อันเป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติได้อย่างแท้จริง

เนื่องในวันวิสาบูชา พุทธศักราช 2560 ขอตั้งความปรารถนาดี อำนวยพรให้เพื่อนสหธรรมิก และสาธุชนทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ จงถึงพร้อมด้วยกำลังปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ยังให้ประสบความงอกงามไพบูลย์ในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆ ขึ้นไปจิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม ขอพระสัทธรรมจงดำรงอยู่สิ้นกาลนานเทอญ

สรุปกิจกรรมวิสาขบูชาโลกโดย มจร

งานเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 4-6 พ.ค. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

วันที่ 7 พ.ค. 2560 พิธีเปิดอาคาร IBSC หลังใหม่ เช้า-บ่าย ประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ อาคาร มวก.

วันที่ 8 พ.ค. 2560 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ พิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก เวลา 09.00 น. วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ มาแทนนายกรัฐมนตรี, เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานฉลองวิสาขบูชาโลก และเวลา 17.00 น. ผู้ร่วมประชุมไปเวียนเทียนที่พุทธมณฑล

ข่าวอื่นๆ