แวดวงสงฆ์

วันที่ 22 ธ.ค. 2556 เวลา 09:43 น.
แวดวงสงฆ์
พระราชวิจิตรปฏิภาณสรรเสริญ

สมเด็จพระสังฆราช

พระราชวิจิตรปฏิภาณ พระนักเทศน์ นักแหล่แห่งวัดสุทัศนเทพวราราม ใช้ลีลานักเทศน์ นักแหล่ กล่อมมวลสมาชิกนักปฏิบัติธรรม ในรายการเรายกวัดมาไว้ที่ เซเว่น ณ ชั้น 11 ตึก ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ให้ซึมซับในหลักธรรม แบบไม่รู้ตัว เมื่อเที่ยงวันที่ 13 ธ.ค. 2556

การแสดงธรรมตามลีลาของพระราชวิจิตรปฏิภาณ เป็นไปในแบบเรียบง่าย เป็นกันเอง ดึงผู้ฟังประมาณ 100 กว่าคน ทั้งหญิงชายในวัยต่างๆ (ส่วนมากสูงวัย) ให้มีส่วนร่วมตลอดเวลา

ธรรมที่ท่านพูดนั้น ไม่ได้กำหนดหัวข้อ เริ่มด้วยการเล่าเรื่องความอดทน ยากแค้นของชีวิตสามเณร รวมทั้งตัวท่านด้วย เมื่อเป็นสามเณรอยู่วัดใหม่อมตรส ปี 25182519 เดินบิณฑบาตจนน่องโป่งไม่ได้ข้าวเลย ผิดกับสมัยปัจจุบันที่พระบิณฑบาตหิ้วย่ามใส่อาหารจนนิ้วล็อก แต่บรรดาสามเณรทั้งหลายในสมัยนั้นก็มีความอดทน แม้จะอดอยาก ไม่เช่นนั้นไม่มีวันนี้

พระเถระร่วมวัดท่านรูปหนึ่งที่ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมรัตนดิลก ป.ธ.9 เจ้าคณะภาค 4 ก็เคยเป็นสามเณร และฟันฝ่าความยากลำบาก ในช่วงหลังปี 2500 มาแล้วทั้งสิ้น

พระราชวิจิตรปฏิภาณเล่าเรื่องคุณธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ว่าท่านถึงนิพพานไปแล้ว หลังจากละสังขาร เมื่อวันที่ 24 ต.ค. พร้อมกับติงให้ทุกคนนึกถึงธรรมของสมเด็จพระสังฆราช ที่เทศนาโปรดประชาชนมานานหลายทศวรรษ มากกว่าจะไปหลงกับพระธาตุที่พระบางรูปทึกทักว่าเป็นพระธาตุสมเด็จพระสังฆราช ที่สิ้นพระชนม์ไปได้ 50 วันเท่านั้น

สมเด็จพระสังฆราชทรงคุณธรรมสูง เมื่อสิ้นพระชนม์ต้องเรียกว่าบรรลุนิพพาน โดยท่านขอให้ดูประวัติว่าก่อนเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้น ท่านดำรงตำแหน่งเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ จนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสิ้นพระชนม์ชีพ ทรงเป็นพระอภิบาลเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2499

คุณธรรมของสมเด็จพระสังฆราช ที่พระชนม์ถึง 100 ปี แม้ว่าในช่วงหลังก่อนสิ้นพระชนม์พระองค์อาพาธและประทับที่โรงพยาบาลนาน 89 ปีก็ตาม แต่สามารถดำรงพระชนม์ชีพอยู่ได้ เชื่อว่าทรงเข้านิโรธสมาบัติ ซึ่งพระที่มีคุณธรรมชั้นสูงเท่านั้นจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้

ท่านสรุปว่าสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์คาผ้าเหลือง เพราะมีคุณสมบัติของผู้บวช 6 ประการ 1.อธิษฐาน 2.กตัญญูต่อพ่อแม่ 3.บวชสู้หมู่มาร 4.บวชได้ฌานสมาบัติ 5.บวชประหัตประหารกิเลส 6.บวชเข้าสู่เขตนิพพาน

สุดท้ายท่านบอกญาติโยมให้ยึดถือสมเด็จพระสังฆราชเป็นตัวอย่าง เพราะ 1.เป็นตัวอย่างที่ดี 2.ได้วิธีปฏิบัติ 3.กำจัดอุปสรรค 4.ใจรักไม่เสื่อมคลาย และ 5.ยอมพลีกายเป็นปณิธาน

วันเกิดสมเด็จมหาวีรวงศ์ 8 รอบ

คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ มูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์ และคณะศิษย์ จัดงานอายุวัฒนมงคล 96 ปี ถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ วันที่ 2829 ธ.ค. 2556 โดยวันที่ 28 ธ.ค. มีพิธีสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และพิธีพุทธาภิเษก ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไปรุ่งขึ้นวันที่ 29 ธ.ค. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ใส่บาตรพระ 108 รูป เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการดำรงชีวิตครบ 8 รอบ พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดมนต์ฉันเพล และพระสงฆ์ 150 รูปฉันเพล และเวลา 17.00 น. คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ เจริญพระพุทธมนต์น้อมถวายเจ้าประคุณสมเด็จ เจ้าอาวาส

พระพรหมสุธีรับพระบัญชา

พระพรหมสุธี (เสนาะ ป.ธ.6) กำหนดรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชที่แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2556 เวลา 16.00 น. ณพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต