แวดวงสงฆ์

วันที่ 01 ธ.ค. 2556 เวลา 09:06 น.
แวดวงสงฆ์เสนอรายชื่อพระเถระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ จำนวน 72 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2556

พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ 2 รูป

พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ เป็นพระพรหมวิสุทธาจารย์ พระธรรมภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็นพระพรหมมังคลาจารย์

พระราชาคณะชั้นธรรม 4 รูป

พระเทพเมธาภรณ์ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็นพระธรรมวราภรณ์ พระเทพวงศาจารย์ วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น เป็นพระธรรมวิสุทธาจารย์ พระเทพปริยัติวิธาน วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ เป็นพระธรรมมหาวีรานุวัตร พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพระธรรมวิมลโมลี

พระราชาคณะชั้นเทพ 7 รูป

พระราชสารสุธี วัดสิริกาญจนาราม จ.กาญจนบุรี เป็นพระเทพเมธาภรณ์ พระราชรัตนมุนี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็นพระเทพมหาเจติยาจารย์ พระราชวิริยาภรณ์ วัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา เป็นพระเทพญาณเวที พระราชสุตาลังการ วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ เป็นพระเทพสุธี พระราชมุนี วัดเทพศิริน…ทราวาส กรุงเทพฯ เป็นพระเทพโมลี พระราชมงคลรังสี วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระเทพสิทธิญาณรังษี วิ. พระราชรัตนรังษี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย เป็นพระเทพโพธิวิเทศ

พระราชาคณะชั้นราช 14 รูป

พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็นพระราชภาวนาจารย์ วิ. พระมหานายก วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ เป็นพระราชมุนี พระวิสุทธินายก วัดสนธิกรประชาราม จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระราชปริยัติบัณฑิต พระเมธีธรรมาลังการ วัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่ เป็นพระราชเขมากร พระวิสุทธิภัทรธาดา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ เป็นพระราชวรเมธี พระรัตโนภาสวิมล วัดศรีบุญเรือง จ.มุกดาหาร เป็นพระราชรัตนโมลี พระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา เป็นพระราชมงคลวุฒาจารย์ วิ. พระพิศิษฏ์พัฒนพิธาน วัดหนองหอย จ.ราชบุรี เป็นพระราชวัลภาจารย์ วิ. พระรัตนมงคลโมลี วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ เป็นพระราชวรญาณโสภณ พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดศรีเอี่ยม กรุงเทพฯ เป็นพระราชรัตนเมธี พระเมธีวราภรณ์ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ เป็นพระราชปริยัติโมลี พระศรีสุธรรมมุนี วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ เป็นพระราชรัตนมุนี พระเมธีรัตโนดม วัดบึง จ.นครราชสีมา เป็นพระราชสีมาภรณ์ พระปรีชาญาณวิเทศ วัดธัมมธโร ออสเตรเลีย เป็นพระราชสีลาภรณ์

พระราชาคณะชั้นสามัญ 44 รูป

พระครูพิศาลวินัยวาท (สังฆ์ ป.ธ.5) ธ. วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ เป็นพระมหานายก สป. พระครูวิสุทธิญาณ (สุพรรณ) ธ. วัดหนองหญ้าลาด จ.ศรีสะเกษ เป็นพระญาณวิเศษ สย.วิ. พระครูอรรคธรรมธารี (บุญเลิศ) ธ. วัดถ้ำพรหมโลก จ.ลพบุรี เป็นพระอุดมศีลคุณ สย. พระครูกิตติวรคุณ (บุญเลิศ) ธ. วัดอรัญญวาสี จ.หนองคาย เป็นพระกิตติสารโสภณ สย.วิ. พระครูสันติปัญญาภรณ์ (ประสงค์) วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ เป็นพระวิชัยธรรมคณี สย.วิ. พระครูวิมลศีลโสภณ (สำเนา) ธ. วัดทุ่งศรีสองเมือง จ.นครพนม เป็นพระวิมลธรรมภาณ สย.วิ. พระครูอาทรธรรมนาถ (ประชุม) ธ. วัดชุมนุมศรัทธา จ.นครปฐม เป็นพระปฐมคณาจารย์ สย.

พระครูสารเนติโกศล (บุญมี) ธ. วัดตำหนัก จ.นครนายก เป็นพระมุนีนายก สย. พระครูสุปัญญาโกศล (สมศักดิ์) ธ. วัดดอนตูมกมลาวาส จ.ชัยนาท เป็นพระวิสุทธินายก สย. พระครูสุทธิพรหมคุณ (สุทธิพงศ์) ธ. วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม เป็นพระสุทธิธรรมโสภณ สย. พระครูอรรถธรรมเมธี (ชัยวัฒน์) ธ. วัดควนกะไหล จ.พังงา เป็นพระประสาธน์สารโสภณ สย. พระมหาทอง ป.ธ.9 วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี เป็นพระภาวนาสมณคุณ สป.วิ. พระครูศรีจริยาภรณ์ (ชรัช ป.ธ.5) วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี เป็นพระสิริจริยาลังการ สป. พระครูศรีรัตนาลังการ (บุญเพ็ง ป.ธ.6) วัดโพนชัย จ.เลย เป็นพระสิริรัตนเมธี สป. พระครูเขมวงศานุการ (เกษม ป.ธ.3) วัดนิโรธสังฆาราม จ.ยะลา เป็นพระโสภณธรรมมุนี สป. พระครูอนุสรธรรมคุณ (เกษร) วัดเหนือ จ.กาฬสินธุ์ เป็นพระสุนทรธรรมประพุทธ์ สย. พระครูเกษมวิริยคุณ (เลียม) วัดแสงเกษม จ.อุบลราชธานี เป็นพระรัตโนภาสวิมล สย. พระครูสิทธิคีรีรักษ์ (ประเชิญ) วัดเขาทุเรียน จ.นครนายก เป็นพระสิทธิวรนายก สย.

พระมหาสนอง ป.ธ.9 วัดเชิงหวาย จ.อ่างทอง เป็นพระศรีวิสุทธิโสภณ สป. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ธรรมวัตร ป.ธ.4) วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน เป็นพระชยานันทมุนี สป. พระครูปัญญาวรกิจ (อ่วม) วัดโลการาม จ.สงขลา เป็นพระวิสุทธาจารคุณ สย. พระครูพุทธิญาณโสภณ (ชวลิต ป.ธ.4) วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน เป็นพระพุทธบาทพิทักษ์ สป. พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน์ (อนันต์) วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี เป็นพระปัญญารัตนาภรณ์ สย.

พระมหาชูชาติ ป.ธ.9 ธ. วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ เป็นพระอมรมุนี สป. พระมหามงคล ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็นพระศรีวีรมุนี สป. พระมหาจำลอง ป.ธ.9 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นพระศรีวชิราลังการ สป. พระมหาศิริ ป.ธ.9 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี เป็นพระเมธีปริยัติวิบูล สป. พระมหาอิทธิยาวุธ ป.ธ.9 วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็นพระปริยัติโศภณ สป. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วิศิษฏ์ ป.ธ.7) วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นพระวิเชียรกวี สป.

พระมหาไสว ป.ธ.7 วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ เป็นพระภาวนาวิริยคุณ สป.วิ. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว ป.ธ.6) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เป็นพระโสภณวชิราภรณ์ สป. พระครูวิสุทธิสีลวัฒน์ (กิตติชัย ป.ธ.5) ธ. วัดโสมนัส กรุงเทพฯ เป็นพระกิตติวิมลเมธี สป.วิ. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (ชาญ ป.ธ.4) วัดสระเกศ กรุงเทพฯ เป็นพระพิทักษ์บรมบรรพต สป. พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (ประมวล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นพระศรีศิลปาจารย์ สย. พระครูวิมลจันโทภาส (สุวิช ป.ธ.3) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี เป็นพระนันทวิริยาภรณ์ สป. พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (ประจวบ) วัดศาลาแดง กรุงเทพฯ เป็นพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ สย. พระครูไพศาลสาครกิจ (สมบัติ) วัดเกตุมดีศรีวราราม จ.สมุทรสาคร เป็นพระภาวนาวิสุทธิคุณ สย.วิ.

พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน์ (ไพศาล) วัดแก้วฟ้า จ.นนทบุรี เป็นพระโสภณรัตนาภรณ์ สย. พระมหาพิมล ป.ธ.9 วัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นพระศรีญาณวิเทศ สป. พระมหาพยอม ป.ธ.7 วัดธัมมาราม สหรัฐอเมริกา เป็นพระวรญาณวิเทศ สป. พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ป.ธ.6) วัดสุทธาวาส สหรัฐอเมริกา เป็นพระวิเทศธรรมคุณ สป. พระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ) วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์ เป็นพระกิตติโสภณวิเทศ สย. พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (กาเข่ง) ธ. วัดสันติวนาราม มาเลเซีย เป็นพระวินัยธรรมวิเทศ สย.วิ. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (สิทธิพล) วัดปากน้ำนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เป็นพระมหาสิทธิวิเทศ สย.

บรรพชิตจีนในประเทศสิงคโปร์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 1 รูป ได้แก่ พระอาจารย์จีนวิเทศธรรมานุสิฐ (ด้ายหมิงขวา ฝ่าจ้าว) วัดพระเขี้ยวแก้ววิหาร ประเทศสิงคโปร์ เป็นพระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ

พระเถรานุเถระทั้ง 72 รูป จะเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธ.ค. 2556