บทธรรมพิเศษน้อมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ(ธรรมบรรยาย ณ นครมุมไบ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๖) (ตอน ๓)

วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา 09:14 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

พระอาจารย์อารยะวังโสจึงได้แนะนำแนวทางปฏิบัติ เพื่อผลักดันให้โครงการแปลพระไตรปิฎกฯ เดินหน้าต่อไป โดยมีนักวิชาการ... คณาจารย์ นักการเมืองในนครปูเน่ และชาวไทยคณะหนึ่ง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผลจากการไปเยือนของ Ven. Guruji Arayawangso หรือพระอาจารย์อารยะวังโส ในครั้งนี้ ได้ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ (ความสำเร็จ) ขึ้นอย่างฉับพลัน หลังจากการไปเยือนมหาวิทยาลัยปูเน่ ในวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๖ จนสิ้นลงเช้าของวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายรัฐบาล โดยสถาบัน BARTI ตั้งอยู่ที่นครมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลแห่งรัฐมหาราษฏระ อินเดีย ได้รับคำสั่งให้ประชุมด่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อทบทวนการสนับสนุนโครงการแปลพระไตรปิฎก จากภาษาบาลี เป็นภาษาท้องถิ่น (ฮินดี, มาราตี) ในอินเดีย โดยอ้างอิงถึงคำพูด ... ความรู้สึกของ Ven. Guruji Arayawangso และได้สรุปให้สนับสนุนงบประมาณเพื่อโครงการดังกล่าว ๕๐ ล้านรูปีทันที ดังนั้นในยามเช้าของวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๖ ณ บ้านพักของนายกสมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของสาธารณรัฐอินเดีย ที่ชื่อ นายลาลิท กุมาร เชน ที่อาราธนาพระอาจารย์อารยะวังโส จึงเต็มไปด้วยบุคคลสำคัญหลายท่าน โดยเฉพาะ ศ.ดร.มาเหช ดีโอการ์ ซึ่งตาบอดทั้งสองข้าง กับภรรยา ได้เดินทางมากราบขอบคุณกูรูจีของเขา ที่ได้ทำให้โครงการแปลพระไตรปิฎกฯ ดำเนินไปได้ตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัยปูเน่ และชาวพุทธในอินเดีย...

เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในชมพูทวีปในห้วงเวลาสั้นๆ แต่มีความหมายต่อการสืบเนื่องพระพุทธศาสนา และการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคืนกลับสู่ชมพูทวีป ที่เป็นรูปธรรม มีผลเชิงประจักษ์ อันพิสูจน์ได้ว่า สิ่งนี้เป็นจริง... สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว... สิ่งนี้กำลังดำเนินต่อไป เพื่อที่สุดแห่งความประสงค์... คณะศิษยานุศิษย์ในพระอาจารย์อารยะวังโสเห็นควรขออนุญาตพระอาจารย์อารยะวังโส เพื่อเผยแพร่ข่าวดังกล่าวสู่สาธุชนชาวไทย จะได้พร้อมใจกัน กระทำสาธุการ อนุโมทนาบุญ เพื่อขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมกันอุทิศถวายบุญกุศล บูชาพระคุณอันไม่มีประมาณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้ทรงละวางขันธ์ เพื่อมุ่งสู่พระนิพพาน อันเป็นไปตามธรรมวิถีบนหนทางอริยมรรค... ขอพระองค์จงทรงสำเร็จตามพระมโนประสงค์ถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ

ในโอกาสนี้ จึงได้สรุปถอดเทปบรรยายเป็นภาษาไทยในส่วนหนึ่งของการบูชาธรรม ... ธรรมบูชา ที่พระอาจารย์อารยะวังโส แสดง ณ นครมุมไบ เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๖ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศล... ขอพุทธศาสนิกชน จงพร้อมใจกันอ่านศึกษาบูชาธรรม ณ บัดนี้เถิด...

(รจนา วานิช ตัวแทนผู้เรียบเรียง)

(อ่านต่อฉบับหน้า)