ขุมทรัพย์ข้าราชการ

  • วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 08:23 น.

โดย...นาย ป.

เริ่มเห็นเค้าโครงแนวทางและข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศในชุดต่างๆ 13 คณะไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะคณะปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สังคมคาดหวังไว้มากว่าต้องการเห็นความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ยิ่งงานบริหารราชการแผ่นดิน ต้องมีธรรมาภิบาล ขณะเดียวกันสังคมอยากเห็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและทำได้จริงเพื่อนำมาแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้จริงๆ

เท่าที่นาย ป.ติดตามความคืบหน้าทางคณะทำงานได้วางกรอบการปฏิรูปไว้ 4 ด้าน คือ ป้องกัน ป้องปราม ปราบปราม และบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ

ขณะเดียวกัน งานทุกภาคส่วนต้องสอดคล้องกับมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าไปมี ส่วนร่วมเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นเครือข่าย แจ้งเบาะแสการกระทำ ผิด โดยมีมาตรการคุ้มครองพยานที่รัดกุมรองรับเพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจ

ก่อนไปถึงตรงนั้น คงต้องเริ่มจากหัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม จะมีบทบาทสำคัญมากในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรตัวเอง เป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนได้เห็น

นั่นคือการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่ตัวเองทำงานอยู่ ตั้งแต่ก่อนเข้ารับราชการต้องรายงานบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมๆ กับยื่นประวัติส่วนตัว

เอกสารดังกล่าวจะถูกเก็บไว้กับฝ่ายบุคคลโดยเก็บไว้เป็นความลับ แม้แต่หัวหน้าส่วนราชการก็ไม่มีสิทธิเปิดดูได้

จะเปิดเผยต่อเมื่อมีเรื่องร้องเรียนว่าข้าราชการคนนั้นอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรับสินบน หรือทุจริตจนร่ำรวยผิดปกติ เพื่อนำมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตั้งแต่เข้ารับราชการ ไม่ได้รับสินบน หรือเงินใต้โต๊ะแต่อย่างใด

มาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามไม่ให้คนวงในราชการประพฤติมิชอบออกนอกลู่นอกทาง

ขณะที่มาตรการปราบปรามต้องรวดเร็ว รุนแรง และเด็ดขาดหากพบว่าผิดวินัยร้ายแรงต้องดำเนินคดีโดยเร็วให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายในกรอบเวลาไม่ล่าช้า รวมถึงการทำงานต้องผนึกและประสานกับหน่วยงานปราบปรามการทุจริต

การทำงานปราบปรามทุจริตจะสัมฤทธิผลได้ต้องผนึกกันหลายๆ ส่วน อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการทำผิดเกี่ยวกับการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... หรือกฎหมายสี่ชั่วโคตร ศาลทุจริตที่เพิ่งจัดตั้ง

แม้แต่การปรับปรุง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่ และ พ.ร.บ.มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องแก้ไขกันที่ต้นตอ เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาทั้งหมด

แต่สิ่งสำคัญ คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนว่ากลโกงการทุจริตเป็นอย่างไร ที่สำคัญต้องดึงประชาชนมาเป็นแนวร่วมเป็นหูเป็นตาสับปะรด

ไม่เช่นนั้นมาตรการทั้งไม้แข็งหรือไม้นวมที่จะนำมาใช้ ย่อมไม่อาจสัมฤทธิผลได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ