ต้องคุ้มค่า

วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 08:36 น.
โดย...ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

นับว่าเป็นเรื่องดีที่รัฐสภาได้มีการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือไอแพด ให้กับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้ใช้ค้นหาข้อมูลมาพัฒนาประเทศ และนับว่าเรื่องดังกล่าวยังเป็นการใช้เงิน ซึ่งมาจากภาษีประชาชนได้อย่างคุ้มค่า

เพราะไม่ได้มีการจัดซื้อใหม่ แต่นำเอาเครื่องเดิมที่เคยแจกให้กับ สส. เพื่อนำไปปฏิบัติภารกิจในงานนิติบัญญัติเมื่อสมัยที่แล้ว

กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถการใช้งานให้ทันสมัยมากขึ้นตามยุคโลกาภิวัตน์

จึงถือว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการได้อย่างชาญฉลาด เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินแล้ว

ยังเป็นตัวอย่างอันดีให้กับหน่วยงานภาครัฐหลายๆ แห่ง ควรทำตามในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทว่าเมื่อสมาชิกอันทรงเกียรติได้รับแล้ว

ควรทำงานให้สมกับได้รับความไว้วางใจ ว่าจะสามารถปฏิรูปประเทศจนรอดพ้นจากวิกฤตเดิม อย่าลืมว่า สปช.มีภารกิจสำคัญคือ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์แบบ

เพื่อนำมาประกาศใช้ขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นสิทธิประโยชน์ของ สปช.ที่ได้รับ นั่นหมายถึงมาพร้อมกับภาระอันใหญ่หลวง

ทุกวินาทีจำต้องทำงานให้คุ้มค่าสูงสุด อย่าให้เหมือนเฉกเช่นสภาการเมือง ไม่เช่นนั้น ทุบโต๊ะ...เลยว่าจะกลายเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนแน่นอน