posttoday

DAOL-ASPS-ThaiBMA ลุยช่วยผู้ถือหุ้นกู้ JKN ยื่นคัดค้านฟื้นฟูกิจการ

21 พฤศจิกายน 2566

บล.ดาโอ-บล.เอเซีย พลัส-สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จ่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JKN 7 รุ่น ต้น ธ.ค.นี้ ช่วยประสานทนายความให้ผู้ถือหุ้นกู้ JKN มอบอำนาจยื่นคัดค้านฟื้นฟูกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DAOL แจ้งว่า ปัจจุบัน บล.ดาโอ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN กำลังอยู่ระหว่างหารือในการดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่นในช่วงต้นเดือน ธ.ค.2566 ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ JKN รายอื่นๆ 

โดยทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 ราย จะร่วมกันเชิญที่ปรึกษากฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านคดีการฟื้นฟูกิจการ มาบรรยายให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ เช่น การยื่นคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการขอรับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ สิทธิของลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ และสิทธิของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในคดีฟื้นฟูกิจการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านในฐานะเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ

บล. ดาโอ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอเรียนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตามข้อกฎหมาย บล. ดาโอ ในนามบริษัทเองไม่มีอำนาจในการยื่นคำร้องคัดค้านแทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงได้ แต่ บล. ดาโอ จะประสานงานจัดหาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านคดีฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่มีความประสงค์ที่จะยื่นคำคัดค้านฟื้นฟูกิจการมอบอำนาจให้กับทนายความเพื่อไปยื่นคำคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ บล. ดาโอ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยหากมีความคืบหน้าประการใด บล. ดาโอ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทราบอย่างต่อเนื่อง และหากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้แล้ว บล. ดาโอ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นกู้ทางไปรษณีย์อีกครั้ง

ปัจจุบัน บล. ดาโอ ยังไม่มีการส่งหนังสือมอบอำนาจหรือมอบหมายให้พนักงานของ บล. ดาโอ ติดต่อท่านผู้ถือหุ้นกู้เป็นการส่วนตัวเพื่อเรียกรับเงินสำหรับดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านโปรดระมัดระวังบุคคลใดๆ ที่แอบอ้างชื่อของ บล. ดาโอ ไปดำเนินการ