logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

TRUE ชู ‘CTPaP’ เคลื่อนองค์กร หนุนไทยสู่ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล

04 ตุลาคม 2566

"ทรูคอร์ปอเรชั่น" พร้อมหนุนรัฐยกระดับความสามารถดิจิทัลของธุรกิจไทยสู่ผู้ผลิตไม่ใช่แค่ผู้บริโภค นำไทยคว้าโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทรู คอร์ปอเรชั่น นำศักยภาพบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย สู่ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค SEA และปูทางไทยรับโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลโลกมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศวิสัยทัศน์ดิจิทัลและอุปสรรคที่ยังเป็นความท้าทาย

ประเทศไทยมีพื้นฐานโครงสร้างดิจิทัลที่แข็งแกร่งและมีอัตราการใช้งานดิจิทัล (Digital Adoption Rate) ที่สูง และมีโอกาสสร้างการเติบโตจากเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) จากการคาดการณ์พบว่าในปี 2573 มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโอกาสเติบโตสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หากภูมิภาค SEA สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ (ข้อมูลจาก Bain & Company)

ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ SEA เป็นรองแค่อินโดนีเซีย สัดส่วนดิจิทัลต่อ GDP ไทยนั้นอยู่ประมาณ 12% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง (เศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็น 15% ของ GDP โลก) อนึ่งรัฐบาลไทยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจดิจิทัลสร้าง 30% ของ GDP ในปี 2570 อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทายบางประการที่ประเทศไทยต้องรับมือ ในการคว้าโอกาสสูงสุดจากการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา แม้ประเทศไทยจะมีอัตราการใช้งานดิจิทัลที่สูง เรามีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ดี และสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่การจะสร้างโอกาสอย่างยั่งยืนจากเศรษฐกิจดิจิทัลที่อาจเติบโตสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น ประเทศไทยต้องเร่งยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมต่างๆและบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังมีเป็นผู้บริโภคมากกว่าผู้ผลิตในเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้รายได้หลักในระบบนิเวศดิจิทัลไหลไปสู่มือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างประเทศ นำไปสู่ ‘การขาดดุลทางดิจิทัล’ กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศไทย

ตอนนี้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation) เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทย กล่าวคือ เป็น ‘a must’ ที่ต้องทำทันที ไม่ใช่ ‘a choice’ หรือทางเลือกอีกต่อไป ซึ่งการจะเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทย และประเทศไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบให้สำเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของ ‘building block’ ทำ 5 สิ่งนี้พร้อมกัน ได้แก่ Connectivity, Technology, Platform as a Service , Analytics & Artificial Intelligence และ People (โมเดล CTPaP) ซึ่งทรู คอร์ปอเรชั่นพร้อมจะเป็นผู้นำในการผลักดันทุกบริบทของไทยและร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างโอกาสสูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับโลก

ทรูคอร์ปอเรชั่นชู ‘CTPaP’ องค์รวม 5 ปัจจัยทรานฟอร์มประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

C – Connectivity : บริการการเชื่อมต่อนั้นเป็นตัวกลาง (enabler) สำคัญในการเข้าถึงบริการดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งการจะเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น การมีบริการการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพ มีความสเถียรแม่นยำ และประชากรสามารถเข้าถึงได้ นั้นเป็นหัวใจสำคัญ เป็นสาเหตุที่ทรู คอร์ปอเรชั่นให้ความสำคัญการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก ครอบคลุมทั้ง 5G และบรอดแบนด์

ปัจจุบัน ทรู คอร์ปอเรชั่นมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเต็มรูปแบบ ทั้ง โมบายล์และบรอดแบรนด์ โดยปัจจุบันโครงข่าย 4G ของทรู-ดีแทค นั้นครอบคลุมประชากร 99% และโครงข่าย 5G ของทรู-ดีแทคนั้นครอบคลุมประชากร 86% และตั้งเป้าขยายให้ถึง 97% ภายในปี 2568

T – Technology : ทรู คอร์ปอเรชั่นมุ่งเดินหน้าทรานฟอร์มธุรกิจไทยสู่ความเป็นเทคคอมปานี เพื่อขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มที่ โดยอาศัยพลังของเทคโนโลยีในระบบนิเวศ อาทิ AI, Blockchain, IoT, Robotics และ Quantum Computing พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยและทุกองค์กรพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้ 1. รายได้เติบโตเพิ่มขึ้น 2. เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ (Productivity) ที่สูงขึ้น 

P – Platform as a Service : เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มให้สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด โดยทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญ 3 ปัจจัย คือ 1. Digital Media ซึ่งปี 2565 ที่ผ่านมาคนไทยใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 6 หมื่น 8 พันล้านบาท (เติบโต 12% จากปีก่อน) จากคอนเทนต์วิดีโอเกมและ video on demand 2. Digital Home: ในปี 2565 ซึ่งจำนวนบ้านของคนไทยที่มีอุปกรณ์ Smart Home มีจำนวน 2.9 ล้านหลัง เติบโตขึ้นจากปีก่อน 11.9% และ 3. Digital Health ที่มีศักยภาพเป็น the new S-Curve ใหม่ของประเทศไทย 

a-Analytics & Artificial Intelligence : เปิดองค์ความรู้จากดาต้าเพื่อเจาะลึกถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานสู่การสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนภาครัฐในการนำ Analytics Capabilities มาวิเคราะห์เชิงรุกกำหนดนโยบายสาธารณะ สู่กำหนดโครงสร้าง e-government หรือใช้ insights ที่สามารถออกแบบแผนและแก้ไขปัญหาได้จริง ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มด้วย digitization ขององค์กรสู่การเปลี่ยนผ่านใช้ระบบดิจิทัลและ AI แห่งอนาคตได้

P – People (คน) : ทรู คอร์ปอเรชั่นชี้ชัดว่า “คน” เป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำเร็จหรือล้มเหลว การเร่งยกระดับทักษะของพนักงานให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นวาระเร่งด่วน โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ระบุว่า 44% ของทักษะที่เป็น core skills ที่ใช้ทุกวันนี้จะล้าสมัยในอีก 5 ปีข้างหน้า และจะมีอาชีพใหม่ๆ ในสายงานดิจิทัลเกิดขึ้นอีกมากมาย