posttoday

‘ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง’ แจ้งคว้างาน เปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ 33.16 ล.

02 มกราคม 2566

หลังจากสถานีกลางบางซื่อได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ล่าสุดได้ว่าจ้าง ‘ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง’ เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนป้ายชื่อ พร้อมกับทำตราสัญลักษณ์การรถไฟใหม่ มูลค่าโครงการกว่า 33.16 ล้านบาท

นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2565 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

สำหรับมูลค่าโครงการดังกล่าวอยู่ที่ 33,169,726.39 บาท ซึ่งรายละเอียดของโครงการเป็นการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื้อเป็นป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

 

📌นายนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ
📌นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
📌นายบุญชัย ปริติวิชกานต์  กรรมการ
📌น.ส.พิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย  กรรมการ
📌นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ กรรมการ
📌นายปริญญา พรสวัสดิ์  กรรมการ
📌นายคเณศ สุวิวัฒน์ธนชัย  กรรมการ
📌นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ

 

ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ประกอบด้วย 

 

📌นางถนอมศรี สุดโต  23.05%
📌นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย 12.46%
📌นางมุกดา อาริยวัฒน์  11.91%
📌นายธวัช เสริมคชสีห์  3.30%
📌บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1.60%
📌นายศิลา วินัยวัฒนวงศ์  1.54%
📌นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล 1.47%
📌SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1.24%
📌น.ส.วันทนีย์ รุจิราวรรณกร  1.04%
📌นายณัฐ โอษธีศ   0.99%