logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สำนักงานกสทช.ร่อนหนังสือ แจ้ง ทีวีดิจิทัล ระงับโฆษณาสลากออนไลน์

26 มกราคม 2566

รวมถึงการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออนไลน์ ล็อตเตอรี่ออนไลน์ หากไม่ปฏิบัติตาม สำนักงานกสทช.จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เรื่องการโฆษณาหรือการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออนไลน์/ลอตเตอรี่ออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเผยแพร่โฆษณาและเนื้อหารายการในลักษณะเชิญชวนให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในกิจการโทรทัศน์ ประกอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักงานสลากฯ) มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนำคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ว่ามีผู้ประกอบการเอกชนทำการโฆษณาเชิญชวน เพื่อจูงใจให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นการพนันชนิดหนึ่ง

 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้สำนักงานสลากฯ สามารถดำเนินกิจกรรมในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมิได้เป็นไปเพื่อจูงใจให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งแม้สำนักงานสลากฯ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ไม่สามารถโฆษณา และประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ 
 

 

และมาตรา 39/2 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติห้ามมิให้มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ นอกจากนี้ การออกอากาศเนื้อหารายการหรือโฆษณาดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด หรือเป็นการยินยอมให้เด็กเล่นการพนัน อันขัดต่อมาตรา 26 (3) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 

และอาจเข้าข่ายเป็นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันต้องห้ามออกอากาศตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551

 

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับเนื้อหารายการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ดังนั้น จึงขอให้ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง หรือระงับการออกอากาศรายการและโฆษณาที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

สำนักงานกสทช.ร่อนหนังสือ แจ้ง ทีวีดิจิทัล ระงับโฆษณาสลากออนไลน์