logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

กกพ.เคาะ ลดค่าไฟภาคธุรกิจ 36 สตางค์ เหลือจ่าย 5.33 บาทต่อหน่วย

29 ธันวาคม 2565

กกพ.เคาะลดค่า Ft ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 35.52 สตางค์ เหลือจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 5.33 บาทต่อหน่วย จากเดิม 5.69 บาทต่อหน่อย ในรอบบิล ม.ค. - เม.ย. 66 หรือคิดเป็นการลดค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 36 สตางค์

หลังจากกระทรวงพลังงานให้ ปตท. และ กฟผ. ทบทวนประมาณการสมมุติฐานราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยน และภาระหนี้คงค้างของ กฟผ. เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องจ่ายค่าFt ที่ 154.92 สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมที่ต้องจ่ายค่า Ft อยู่ที่ 190.44 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากเดิม 35.52 สตางค์

 

ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 5.33 บาทต่อหน่วยในรอบบิลค่าไฟฟ้า ม.ค. - เม.ย. 66  จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 5.69 บาทต่อหน่อย คิดเป็นการลดค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 36 สตางค์

 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 60/2565 (ครั้งที่ 827) เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2565 พิจารณาผลการคำนวณค่า Ft เพิ่มเติมอีกครั้งหลังจากที่ กฟผ. และ ปตท. ทบทวนประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยน และภาระหนี้คงค้างของ กฟผ.

 

จากการปรับเปลี่ยนสมมุติฐานดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยังคงต้องจ่ายค่า Ft ในอัตรา 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆ ต้องจ่ายค่า Ft ในอัตรา 154.92 สตางค์ต่อหน่วย ค่า Ft ดังกล่าวทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยังคงจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เช่น ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 5.33 บาทต่อหน่วย