logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

กกพ.เคาะ ลดค่าไฟภาคธุรกิจ 36 สตางค์ เหลือจ่าย 5.33 บาทต่อหน่วย

29 ธันวาคม 2565

กกพ.เคาะลดค่า Ft ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 35.52 สตางค์ เหลือจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 5.33 บาทต่อหน่วย จากเดิม 5.69 บาทต่อหน่อย ในรอบบิล ม.ค. - เม.ย. 66 หรือคิดเป็นการลดค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 36 สตางค์

หลังจากกระทรวงพลังงานให้ ปตท. และ กฟผ. ทบทวนประมาณการสมมุติฐานราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยน และภาระหนี้คงค้างของ กฟผ. เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องจ่ายค่าFt ที่ 154.92 สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมที่ต้องจ่ายค่า Ft อยู่ที่ 190.44 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากเดิม 35.52 สตางค์

 

ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 5.33 บาทต่อหน่วยในรอบบิลค่าไฟฟ้า ม.ค. - เม.ย. 66  จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 5.69 บาทต่อหน่อย คิดเป็นการลดค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 36 สตางค์

 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 60/2565 (ครั้งที่ 827) เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2565 พิจารณาผลการคำนวณค่า Ft เพิ่มเติมอีกครั้งหลังจากที่ กฟผ. และ ปตท. ทบทวนประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยน และภาระหนี้คงค้างของ กฟผ.

 

จากการปรับเปลี่ยนสมมุติฐานดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยังคงต้องจ่ายค่า Ft ในอัตรา 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆ ต้องจ่ายค่า Ft ในอัตรา 154.92 สตางค์ต่อหน่วย ค่า Ft ดังกล่าวทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยังคงจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เช่น ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 5.33 บาทต่อหน่วย