logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

อย่าเพิ่งรีบเติม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดราคามีผล30พ.ย.65

29 พฤศจิกายน 2565

พีทีทีและบางจาก ประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40สต.เว้นE20 และ E85 ลด 60สต. ดีเซลขายคงเดิม มีผล 30พ.ย.65

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาท/ลิตร เว้น E20 และ E85 ลดลง 0.60 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 30 พ.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ 
ULG = 42.16
GSH95 = 34.75
E20 = 33.04
GSH91 = 34.48
E85 = 32.24
พรีเมี่ยม GSH95 = 40.24
HSD-B7 = 34.94
HSD-B10 = 34.94
HSD-B20 = 34.94
พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร 

ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

อย่าเพิ่งรีบเติม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดราคามีผล30พ.ย.65

 

ขณะที่บางจาก ก็ประกาศปรับลดราคาน้ำมันลงเช่นเดียวกัน

อย่าเพิ่งรีบเติม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดราคามีผล30พ.ย.65