โพสต์ทูเดย์ มากกว่าข่าว ทุกเรื่องราวคุณมีส่วนร่วม กลับสู่ โพสต์ทูเดย์ดอทคอม

คอลัมน์ ASEAN

ศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้

  • 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:43 น.
  • | เปิดอ่าน 426
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+

ศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้

โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) www.itd.or.th

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) เป็นนโยบายหนึ่งของภูมิภาค ซึ่งอยู่ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) การใช้ประโยชน์จากภูมิเศรษฐศาสตร์ทางตอนใต้ของภูมิภาค คือพื้นที่ตั้งแต่เมียนมาถึงเวียดนาม

ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่เชื่อมต่อทางทะเลจากมหาสมุทรอินเดียถึงมหาสมุทรแปซิฟิก ครอบคลุมทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยเชื่อมต่อกันทางถนนภายในพื้นที่ส่วนภาคพื้นดิน

เขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงศักยภาพด้านทรัพยากรจากในและนอกประเทศ การใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในภาคการขนส่งเพื่อเข้าถึงตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับรายได้ และการกระจายรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

โดยในประเทศไทยจะมีจุดเชื่อมต่อ 2 พื้นที่กับเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตราด ความเชื่อมโยงของจังหวัดกาญจนบุรี กับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมียนมา จังหวัดกาญจนบุรีจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเจริญเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งเป็นตลาดใหม่ของสินค้าและบริการ และได้ประโยชน์จากการสร้างท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่ดังกล่าว

ซึ่งเมื่อท่าเรือน้ำลึกสร้างสำเร็จ นอกจากจะช่วยให้เกิดการคมนาคมขนส่งทางทะเล สามารถเชื่อมต่อกับเมืองท่าของอินเดีย และช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาแล้ว ยังเชื่อมต่อกับภาคเหนือของเมียนมาซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนตอนใต้อีกด้วย

ทำให้พื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงทั้งในด้านการใช้ประโยชน์จากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ในทางกลับกัน ความเชื่อมโยงของจังหวัดตราดกับเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง กัมพูชา จังหวัดตราดมีจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์ เป็นช่องทางการนำเข้าสินค้ากับกัมพูชาที่สำคัญ

แต่ขนาดอุตสาหกรรมในจังหวัดตราดไม่ได้โตมาก และไม่ได้มีวัตถุดิบหลักที่เอื้อต่อการสร้างอุตสาหกรรม ประกอบกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นในจังหวัดซึ่งพัฒนาจนอิ่มตัวและมีพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตใหม่ที่ต้องการใช้แรงงานถูกได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในไม่ส่งผลกับเศรษฐกิจของจังหวัดเนื่องจากเป็นการค้าแบบผ่านแดน ทั้งนี้การเพิ่มศักยภาพของสาธารณูปโภคของจังหวัดตราด และการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาซื้อสินค้าได้ จะทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้โดยตรง

พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและสามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญของเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งทุกประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงมุ่งเน้นให้ไปสู่การพัฒนาที่เติบโตไปด้วยกัน

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+