The Expert EP.8 คอมมิวนิสต์กลายร่าง ผีที่กลับมาหลอกไทย

วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 19:25 น.

The Expert EP.8 คอมมิวนิสต์กลายร่าง ผีที่กลับมาหลอกไทย

สิ่งที่เรียกว่า "ผีคอมมิวนิสต์" นั้นมาจากประโยคแรกในคำประกาศคอมมิวนิสต์ (The Communist Manifesto) ของมาร์กซ์กับเองเกิล ที่กล่าวว่า "มีผีตนหนึ่งกำลังหลอกหลอนยุโรป มันคือผีคอมมิวนิสต์ อำนาจทั้งหลายของยุโรปเก่าได้ผนึกเป็นพันธมิตรศักดิ์สิทธิ์เพื่อกำราบผีตนนี้ คือพระสันตะปาปาและพระเจ้าซาร์"

แค่นำประกาศก็ชัดเจนในตัวมันเองแล้วว่าศัตรูของคอมมิวนิสต์คือศาสนจักรและองค์ราชาธิปัตย์

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday