posttoday

เลือกตั้ง66: ประชาชนไม่เลือกพรรคไร้นโยบายปราบโกง-ซื้อเสียง

14 มีนาคม 2566

องค์กรต้านโกง ม.หอการค้า และมูลนิธิเพื่อคนไทย เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ไม่เลือกลงคะแนนให้พรรคการเมืองไร้นโยบายต่อต้านการทุจริตและซื้อเสียง

ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้งปี 2566 โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธิเพื่อคนไทย

ปัญหาใหญ่ที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขโดยเร็วและพร้อมสนับสนุน กล่าวคือ ร้อยละ 63 ของประชาชนที่ให้ความเห็นในการสำรวจมองว่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง ร้อยละ 83.6 จะไม่เลือกพรรคการเมืองที่ไม่มีนโยบายต่อต้านการทุจริต และร้อยละ 86.2 จะไม่เลือกพรรคการเมืองที่ใช้เงินซื้อเสียง

ส่วนปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขมากที่สุด 
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 2,255 ตัวอย่างทั่วประเทศ (ระหว่างวันที่ 5-25 มกราคม 2566)
- ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 25%
- การศึกษา 14%
- ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 13%
- ปัญหายาเสพติด 12%
- ปัญหาด้านสังคม 12%
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 11%
- ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน 10%
- ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ดิน แหล่งน้ำ ละผืนป่า 1%

เลือกตั้ง66: ประชาชนไม่เลือกพรรคไร้นโยบายปราบโกง-ซื้อเสียง