พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1 เชิดชูพระเกียรติยศ "ทูลกระหม่อมฯ"

วันที่ 09 พ.ค. 2562 เวลา 13:41 น.
พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1 เชิดชูพระเกียรติยศ "ทูลกระหม่อมฯ"
ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ชั้นที่ ๑ แก่ "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ" เพื่อเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้้าพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ชั้นที่ ๑ ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต