เมืองโอ่งเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจนคนทุกช่วงวัย 

วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 12:30 น.
เมืองโอ่งเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจนคนทุกช่วงวัย 
ราชบุรี-เมืองโอ่งประกาศวาระจังหวัดเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจนคนทุกช่วงวัย หลังพบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย 703 ครัวเรือนยังต่ำเกณฑ์

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประกาศวาระจังหวัดฯแและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่างร่วมประชุมพร้อมเพรียงเพื่อบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี เพื่อขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ โดยมีประเด็นสำคัญต้องเร่งขับเคลื่นอประกอบด้วย 1.การประกาศวาระจังหวัดราชบุรี พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน เพื่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.การรับรองผลการตรวจสอบและรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ระดับจังหวัด โดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ (ศจพ.อ.) อำเภอ 10 อำเภอ ได้ตรวจสอบและรับรองครัวเรือนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) และครัวเรือนตกหล่นจากระบบ TPMAP ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด มีจำนวน 703 ครัวเรือน ดังนี้ 1.ตกเกณฑ์ด้านรายได้ 562 ครัวเรือน 2.ตกเกณฑ์ด้านสุขภาพ 236 ครัวเรือน 3.ตกเกณฑ์ด้านการศึกษา 19 ครัวเรือน 4.ตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่ 176 ครัวเรือน 5.ตกเกณฑ์ด้านเข้าถึงบริการภาครัฐ 32 ครัวเรือน (หมายเหตุ 1 ครัวเรือน สามารถตกเกณฑ์ได้มากกว่า 1 มิติ)

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้รับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายและประกาศวาระจังหวัดราชบุรี เรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการต่างๆ ได้รับทราบและบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบโดยทั่วกันและบูรณาการความร่วมมือในการขจัดความยากจนคนราชบุรีตามเป้าหมาย รวม 703 ครัวเรือน ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ต่อไป  ในการดำเนินงานในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งต่อให้ทีมพี่เลี้ยงต่อไป