ประชุมจนท.อาวุโสเอแปคไทยชงฟื้นศก.ยุคโควิด

วันที่ 01 ธ.ค. 2564 เวลา 12:24 น.
ประชุมจนท.อาวุโสเอแปคไทยชงฟื้นศก.ยุคโควิด
ภูเก็ต-เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ตามแนวคิด BCG Economy การปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิด-19 และแนวทางฟื้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ(APEC Informal Senior Officials'Meeting -ISOM) ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม Dusit Thani Laguna Phuket จังหวัดภูเก็ต เริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะ SOM Chair กล่าวเปิดงาน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ และ ด.ช.ภูมิ ตันศิริมาศ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่นำเสนอแนวคิดลดขยะ ลดการใช้และ จัดการขยะนำกลับมาใช้ซ้ำให้เป็นชีวิตประจำวัน

การประชุมวันแรก เป็นการประชุมสัมมนาเชิงอภิปราย APEC Symposium on 2022 Priorities Programme ตามแนวคิดพื้นฐานBCG Economy เพื่อเสริมสร้างให้เอเปคสามารถตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆในภูมิภาคโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆรวมถึงเยาวชนร่วมกันแสดงความเห็นต่อประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 อย่างสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม เป็นการสัมมนาเต็มวัน โดยมีหัวข้อ "จากโควิด-19 สู่การเติบโต อย่างสมดุล ยั่งยืนและครอบคลุม" เพื่อหารือแนวทางการสร้างความเติบโตในยุคหลังโควิด-19ที่แข็งแกร่ง และครอบคลุมยั่งยืนไปพร้อมกัน,หัวข้อ " เปิดการค้าการลงทุนในยุคหลังโควิด-19" เพื่อแสวงหาแนวทางการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนของเอเปค โดยเน้นส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของเอเปคโดยสร้างบทสนทนาใหม่ๆในการขับเคลื่อนFTAAPด้วยมุมมองของยุคหลังโควิด-19 และ หัวข้อ"เชื่อมโยงทุกมิติ เพื่อก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19" โดยเน้นหารือการฟื้นการเชื่อมโยงภูมิภาค โดยเฉพาะภาคการเดินทางและการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

การประชุมISOM ในวันที่ 2 -3 ธันวาคม เจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมประชุมISOM 2 วัน วันแรกเป็นการประชุมระหว่างSOM กับประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) เพื่อรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส แบบปิด (SOM Retreat) และวันที่สอง เป็นการประชุมแบบเต็มคณะ (Plenary Meeting) โดย ไทยจะนำแนวคิดหลักและประเด็นสำคัญไปหารือร่วมกับเขตเศรษฐกิจสมาชิก โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคจะร่วมกันกำหนดแผนการทำงานตลอดทั้งปี เพื่อสานต่อภารกิจเดิมและขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ ของปีนี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้ที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปครับรองช่วงปลายปี 2565

การดำเนินการต่อไป จะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอีก 4 ครั้ง ในช่วงปี 2565 ซึ่งจะกระจายไปจัดในภูมิภาคต่างๆของไทย เช่นเดียวกับการประชุมระดับคณะทำงาน การประชุมระดับรัฐมนตรี จำนวน 9 ครั้ง และการประชุมระดับผู้นำ 1 ครั้ง การประชุมแบบพบหน้าที่ตลอดปี ทำให้เอเปค ได้แสดงความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับโควิด-19 และเป็นโอกาสของไทยในการนำเสนอจุดเด่นของสถานที่จัดประชุมรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน รวมถึงสถานศึกษาต่างๆในระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ISOM เป็นการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโส หรือ SOM โดยมีประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือ SOM Chair มาจากเจ้าภาพเป็นประธานการประชุม จะมี ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการเอเปคและผู้สังเกตการณ์ประกอบด้วยผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก และกรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก เข้าร่วมด้วย

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นกลไกที่กำกับดูแลการทำงานของคณะทำงานต่างๆภายใต้เอเปคและรายงานไปยังการประชุมระดับรัฐมนตรี และระดับผู้นำ ทั้งนี้ SOM Chair 2022 คือ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และSOM ไทย คือ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ISOM เป็นการประชุมทึ่เขตเศรษฐกิจเจ้าภาพจะจัดขึ้นหลังรับมอบหน้าที่จากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เป็นการประชุมที่เปิดโอกาสให้เจ้าภาพได้นำเสนอหัวข้อหลักและประเด็นสำคัญที่จะขับเคลื่อน ตลอดทั้งปี หัวข้อหลักของไทย คือ "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล" ภายใต้แนวคิด BCG หัวข้อหลัก คำนึงถึงการตอบโจทย์ของไทยในการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และการฟื้นฟูเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19 เน้นการเปิดกว้างสู่ทุกโอกาส ด้านการค้าการลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติทั้งด้านการเดินทางและความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และสร้างสมดุลในทุกด้านเพื่อส่งเสริมวิถีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ไทย จะขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ 3 ข้อ คือ 1.การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน โดยเน้นขับเคลื่อนความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) 2.การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว และ 3.การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมโดยเน้นแลกเปลี่ยนมุมมองBCG

ISOM ครั้งนี้ เป็นการประชุมที่เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี หลังจากที่ต้องประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลมาตลอด นำบรรยากาศการประชุมที่มีขีวิตชีวากลับคืนสู่เอเปค และสะท้อนความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับโควิดอีกครั้งของเอเปค