ชป.เร่งโครงการแก้ปัญหาน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 11:36 น.
ชป.เร่งโครงการแก้ปัญหาน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
พระนครศรีอยุธยา-กรมชลประทานเร่งรัดโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล"คลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร"แก้ปัญหาน้ำหลากท่วมพื้นที่ลุ่มเจ้าพระนาตอนล่าง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน(ชป.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร ซึ่งเป็นหนึ่งในงานนโยบายสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งด้านอุทกภัย และภัยแล้ง รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ ซึ่งกรมชลประทานมีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯมากที่สุด

ทั้งนี้ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นงานขุดลอกคลองระบายน้ำ ยาว 22.50 กิโลเมตร มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณปลายคลองจำนวน 1 แห่ง พร้อมอาคารประกอบตามแนวคลอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะตอนล่างในพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ในคลอง สำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ประมาณ 15 ล้าน ลบ.ม. และยังช่วยเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านเกษตรกรรมรวม 229,138 ไร่