ปทุมธานีสั่งปิดสถานบริการ14วันคุมโควิดรอบ3ลุกลาม

วันที่ 10 เม.ย. 2564 เวลา 18:35 น.
ปทุมธานีสั่งปิดสถานบริการ14วันคุมโควิดรอบ3ลุกลาม
ปทุมธานี -มติคณะกก.โรคติดต่อจังหวัดสั่งปิดสถานบริการเป็นเวลา14วันตามคำสั่ง"ศบค."ป้องกันโควิดระบาดรอบ3

เมื่อวันที่ 10เม.ย.64 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแถลงผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3500 / 2564 ว่า ที่ประชุมมีมติให้ปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่ ศบค.ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 19) ให้ปิดสถานประกอบการดังกล่าวใน 41 จังหวัด ซึ่งจังหวัดปทุมธานีก็เป็นจังหวัดหนึ่งในนั้นด้วย เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเพิ่มขึ้นในพื้นที่

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา30วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539