พช. จัดกิจกรรมจิตอาสาขยายผลสร้างความมั่นคงให้ชีวิตประชาชน

วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 19:46 น.
พช. จัดกิจกรรมจิตอาสาขยายผลสร้างความมั่นคงให้ชีวิตประชาชน
นครนายก-พช. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อขยายผลสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 63 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล , รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้บริหารกรมฯ และพัฒนาการจังหวัด จากทั่วประเทศ เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และเครือข่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้จัดพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับพื้นที่ดันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

จากนั้นช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงของ “จิตอาสาเอามื้อสามัคคีปรับรูปแปลงพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่”นำผู้เข้าอบรม ประชาชนรวมทั้งเครือข่ายการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ทำกิจกรรมปรับรูปแบบพื้นที่ “หนอง” ปรับรูปแปลงพื้นที่ “คลองไส้ไก่ แปลงนา และปลูกไม้ 5 ระดับ” เช่น การปลูกหญ้าแฝก การทำฝาย การห่มดิน แห้งชามน้ำชาม เป็นต้น ต่อด้วยการสรุปบทเรียนปิดท้ายกิจกรรม

บทความแนะนำ