ผู้ว่าฯหมูป่าคุมเข้มโควิดสั่งกักตัว 14 วันใครมาจากกทม.-ระยอง

วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 20:28 น.
ผู้ว่าฯหมูป่าคุมเข้มโควิดสั่งกักตัว 14 วันใครมาจากกทม.-ระยอง
ลำปาง-เริ่มเข้มแล้ว! ผู้ว่าฯเคาะ 3 มาตรการ ระวังคนกลับมาจาก กทม.และระยองเข้าพื้นที่ ต้องเฝ้าระวังและกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจ.ลำปาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุดส่งไปยังหัวส่วนราชการ , หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , นายอำเภอ 13 พื้นที่ของ จ.ลำปาง , สถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในพื้นที่ จ.ลำปาง ให้ทราบถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ของ จ.ลำปาง

ทั้งนี้ รายะละเอียดในหนังสือระบุว่า ทางจ.ลำปางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 รายใหม่ ในพื้นที่กทม.และ จ.ระยอง ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศ แต่ก็เห็นควรกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคในพื้นที่ จ.ลำปาง ซึ่งถือว่าเป็นการระวัง และป้องกันไว้ก่อน และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

1.ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ หากเดินทางไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ จ.ระยอง จะต้องจัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียด และเมื่อกลับเข้ามายัง จ.ลำปาง ให้สังเกตอาการ และดำเนินการควบคุมตนเอง (Self Monitoring) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากพบว่ามีไข้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือไปพบแพทย์โดยทันที  สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ด้วย

2.ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และ จ.ระยอง ที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน , ชุมชน , อำเภอ และจังหวัด โดยให้ อสม. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน ออกตรวจเยี่ยม พร้อมกับให้ข้อแนะนำ  ขออย่าออกเคหสถาน โดยกักกันตนเองไว้สังเกตอาการ (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน

3.ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือปฏิบัติในการลงทะเบียน , ลงลายมือชื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ด้วยระบบลงทะเบียนของ ศบค. (ระบบไทยชนะ) รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่างทางสังคม

นอกจากนั้น ลำปาง ยังออกประกาศ เรื่อง ข่าวกรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์ ลงนามโดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง ประกาศว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ กรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหาร และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลูกเรือดังกล่าวเข้าพักที่โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง เมื่อวันที่ 8 – 11 ก.ค.2563 และได้เดินทางไปห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯ (ห้างฯ แหลมทอง) เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2563 นั้น

จ.ลำปาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เดินทางไปยังพื้นที่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 ก.ค.2563 และกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ หรือเบอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หากมีกรณีสงสัย หรือพบข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด โดยอาจนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป