หลักสูตร“รักชาติยิ่งชีพ”ส่อเป็นหมัน!ไม่สอดคล้องเจตนารมณ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 14:03 น.
หลักสูตร“รักชาติยิ่งชีพ”ส่อเป็นหมัน!ไม่สอดคล้องเจตนารมณ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
พิษณุโลก-ส่อเค้าเป็นหมัน! อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ชี้แจงเนื้อหาวิชา"รักชาติยิ่งชีพ"ยังไม่สอดคล้องเจตนารมณ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวชี้แจงถึง กรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เสนอขอมหาวิทยาลัยเปิดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป “รักชาติยิ่งชีพ (My Beloved Country)” ว่า โดยเจตนารมณ์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งรายวิชาดังกล่าวไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป และยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามขั้นตอนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 18 ท่าน ถือเป็นการดำเนินการโดยพลการของ ดร.ภาคภูมิ ซึ่งนโยบายการเชิญวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องมีการทาบทาม เป็นลายลักษณ์อักษรและแต่งตั้งเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษหรือเชิญเป็นวิทยากรแล้วแต่กรณี.

 

บทความแนะนำ