อธิบดี พช.เดินตามศาสตร์พระราชา นำทีมปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 07 ม.ค. 2563 เวลา 16:36 น.
อธิบดี พช.เดินตามศาสตร์พระราชา นำทีมปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ชัยนาท-อธิบดี พช. นำทีมเครือข่ายจิตอาสาผู้นำองค์กรเนรมิตปรับพื้นที่ตาม “โคก หนอง นา โมเดล” เดินตามศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย นำทีมเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร จิตอาสา เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติสวนล้อมศรีรินทร์ จำนวนกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรม"เอามื้อ"และเรียนรู้กิจกรรมการทำไร่นาสวนผสมเนรมิตพื้นที่กว่า 3 ไร่ ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โม เดล ณ บ้านห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ทั้งนี้ กิจกรรมเอามื้อได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก อ.บุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบพื้นที่ทำการเกษตร การจัดการน้ำ การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง มาถ่ายทอดความรู้พร้อมสอนวิธีการ ปลูกผัก ห่มดิน ใส่ปุ๋ยแบบแห้งชาม น้ำชาม ตลอดจนการดูแลรักษาพื้นที่ให้คงความชุ่มชื้นได้นาน โดยวิธีนี้เป็นการระเบิดดินที่แห้งแข็ง ให้มีความชุ่มชื้น (ฟางห่มคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำในดิน ปุ๋ยคอกที่ใส่เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ น้ำหมักทำหน้าที่ย่อยสลายทั้งปุ๋ยและฟาง ให้กลายเป็นอินทรียวัตถุได้เร็วขึ้น) ซึ่งดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ เรียกว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ที่ไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่ทำลายดิน ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อดิน และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดิน เป็นหัวใจสำคัญที่จะรักษาดินเอาไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะสร้าง “ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต” ด้วยการยกระดับศูนย์บ่มเพาะอาชีพตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้อาชีพ แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 18 แห่ง ทั้งยังเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาทำพื้นที่ของตัวเองให้เหมือนอย่าง เช่น โคก หนอง นา โมเดล.